colourbox.com colourbox.com mer strategiske samtalen? Vi tror det vil gå glipp av de fremste kildene til bidrar til en effektiv, prioritert og er fire hovedgrunner: læring og forbedringer. I en lærende målrettet utnyttelse av dette unike 1) Projisering: Det er normalt for organisasjon tar hver enkelt – leder produksjonsmiddelet. Relasjoner, mennesker å skylde på eller projisere og medarbeider – ansvar for å få betydning, innflytelse og aneregen skuffelse på systemer, verktøy tilbakemelding på egen atferd. kjennelse er blant de viktigste eller alt annet enn seg selv når noe 4) Manglende struktur for oppmotivasjonsfaktorene for de går galt eller dårlig. følging: De færreste virksomheter i fleste mennesker – både ledere og 2) For lite innsikt/kunnskap: Vi Norge har et intelligent system for medarbeidere. opplever at overraskende få virksomå sikre at samtalene blir fulgt opp. Det å bli sett og verdsatt for det heter har tatt del i det vi kan kalle en Systemer med enkle rapporter og du er, og det du bidrar med, skaper best praksis for å lykkes med dette påminnelser ser ut til å være avansvarlighet og vilje til utvikling. viktige arbeidet, til tross for at det gjørende for at leder skal kunne Og det skaper selvfølelse. Flere fins mye godt fagstoff og «oppskrifsekundere og bidra til god gjennommennesker føler seg verdifulle. ter» innenfor dette feltet. Mange føring av tiltak. Manglende oppføl-Det er viktig i seg selv. ledere trener lite på å lede denne ging fører til manglende mestring En samtalestruktur bygget på type samtaler, og kun et fåtall deler og skaper negative assosiasjoner til kombinasjonen av små og store egne utfordringer og erfaringer med medarbeidersamtalen. samtaler gir oss en systematisk dialog andre ledere. og en læringsarena for å sikre at alle 3) For lite trening i samtalekvali-Mennesket er vårt viktigste mennesker i en virksomhet ser sin tet/samtalestyring: En leder som har produksjonsmiddel. Det å forløse og plass og funksjon i dette systemet og for lite trening i rollen som nær leder, dokumentere den enkeltes potensial således bidrar til at målene nås. DIALOG: Uformelle kaffepauser og hverdagssamtaler kan aldri erstatte strategiske medarbeidersamtaler, mener fokusforfatteren. Fagbladet 3/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonKON