Seksjonsleder Maskiner trenger folk Med en vellykket eForvaltningskonferanse friskt i minne, er det på sin plass å spørre om datamaskiner kan løse alt. Svaret er selvsagt – og heldigvis – nei. Det betyr ikke at vi ikke må ta innover oss den teknologiske utviklinga, og innse at mye blir gjort av maskiner, og mer kommer det til å bli. Vi kan ikke jobbe mot teknologien – vi må jobbe med den. De teknologiske nyvinningene er nødvendig for en velferdsstat på vårt nivå kombinert med en høy levestandard. For Fagforbundet og resten av fagbevegelsen er dette en utfordring. Akkurat som «folk treng hus og hus treng folk», slik Kari og Ola Bremnes synger om, trenger vi folk som skal fungere sammen med maskinene i 2014 og inn i framtida. Utfordringa vår er å holde tritt med utviklinga og være i dialog med arbeidsgiver om opplæring og Fagforbundet skal kompetanseheving for de ansatte. ivareta de mange Fagforbundet skal ivareta de medlemmene våre som mange medlemmene våre som oppdager at jobbinnholdet oppdager at jobbinnholdet endres, endres, og i noen tilfeller og i noen tilfeller overtas av masovertas av maskiner. kiner. Vi må sørge for at dette ikke gjør at ansatte blir overflødige og bare innføres som rene innsparingstiltak, men at frigitt tid brukes på innbyggerne. På Nav-kontorene kan saksbehandler få bedre tid til samtaler og veileding, og på den måten øke kvaliteten av tjenesten. Det samme gjelder i førstelinjetjenesten, på servicekontor, skoler og i helsesektoren. Møter mellom mennesker blir aldri gammeldags, og i et velferdssamfunn er det helt nødvendig. Det er likevel arbeidsoppgaver og arbeidsplasser som fortsatt vil trenge færre folk når databehandling tar over. Noen har arbeidsoppgaver som ikke er direkte knyttet til brukere av tjenestene, men som er støttefunksjoner som lønnsutbetaling, arkivering og regnskap. I slike tilfeller blir det ekstra viktig at arbeidsgiver tar ansvaret for videreutdanning og eventuell omskolering på alvor. Fagforbundet må presse på og sørge for at dette blir fulgt opp. Kompetanseplaner blir igjen et sentralt virkemiddel som omfatter planer for hver enkelt ansatt. Britt Silseth Fagdager for arkivansatte Faggruppa for arkiv arrangerer fagdager 3. og 4. september. De ønsker innspill fra arkivansatte om hvilke temaer som bør diskuteres. Har du innspill? Ta kontakt med Kari Granlund, epost: kari.granlund@fagforbundet.no eller leder i faggruppa for arkivansatte, Sidsel Liborg, epost: sidsel.liborg@spydeberg.kommune.no. NBM Aktuelle konferanser til høsten Fagforbundet planlegger en økonomikonferanse sammen med Høgskolen i Telemark i Bø 22. og 23. oktober. 12. og 13. november samarbeider Fagforbundet med Høgskolen i Oslo og Akershus om en konferanse om kultur og organisasjoner. En IKT konferanse sammen med Høgskolen i Gjøvik og IKT Innlandet er også på trappene, enten nå i vår eller til høsten. Tidspunktet blir klart i løpet av få uker. Følg med på fagforbundet.no/ska. NBM Mobbing av kirkeansatte En ny rapport viser at det er kirketjenere, gravlundsansatte to–tre prosent flere kirkeansatte og renholdere. Kvinner er mer som opplever mobbing eller utsatt enn menn. Rapporten trakassering enn det vi vanligviser at nesten 50 prosent vis finner på arbeidsplasser. 50 risiko for det er nærmeste prosent av trakasseringen skjer leder, eller en overordnet, av en overordnet. Rapporten som står bak mobbingen. er bestilt av Kirkelig arbeidsKA vil etablere et nasjonalt giverog interesseorganisasjon arbeidsmiljøråd, der arbeidsta( KA), og er en tilleggsrapport kerorganisasjoner og represenetter den store arbeidsmiljøuntanter for aktuelle fagmiljøer dersøkelsen fra 2012. Nå har deltar. Det er utarbeidet et KA laget en tiltaksplan som konflikthåndteringshefte, og skal øke oppmerksomheten og kurs i konflikthåndtering skal forbygge mobbing. fortsette i 2014. Det skal også Yrkesgruppene som er lages en mal for kartlegging av mest utsatt, er kirkemusikere, eget arbeidsmiljø. TiB Bibliotekstipend Jobber du på bibliotek og er under 35 år? Er du opptatt av bibliotekfaglige temaer og internasjonalt arbeid? Da kan du søke Fagforbundets Iflastipend for 2014. Stipendet dekker reise, deltakeravgift og opphold på kongressen i Lyon august. Ifla (The International Federation of Library Associations and Institutions) er en sammenslutning av bibliotek institusjoner og ansatte fra hele verden. Søknadsfristen er 1. april. TiB 38 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON