Samferdsel og teknisk KREVENDE OPP GAVER: Brann- og redningsvesenet har stadig flere kompliserte utfordringer. Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Gigantiske brannvesen bekymrer De fleste vil ha færre brannvesen, men anbefalingen om knappe 19 gigantiske fylkesbrannvesen i Norge skaper bekymring. Et utvalg med representanter fra myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner har studert organiseringen av norske brannvesen. De la fram sin rapport i vinter, der hovedanbefalingen er å redusere fra dagens 295 brannvesen til så få som 19 eller 18. (Se Fagbladet nr. 1-2014). Fagforbundet advarte mot for sterk sentralisering i sin høringsuttalelse i februar, og anbefaler mindre rigide geografiske inn delinger enn fylkesgrensene. Det samme gjør distriktskommunene. Sprikende meninger Hordaland fylkeskommune er derimot tindrende klar i sin støtte til å redusere fra 295 til 19 brannvesen. Hordaland ønsker også å være pilotfylke for utprøving av en slik modell. Fylkesmannen i Hordaland viser til hendelser som brannen i Gudvangatunnelen, Lærdal og Flatanger som eksempler på at det trengs store og mer solide brannvesen. –Slike hendelser stiller store krav til samarbeid både i egen etat og på tvers av geografiske grenser, skriver assisterende fylkesmann Rune Fjeld og fylkesberedskapssjef Arve Meidell i høringsuttalelsen. Andre viser til de samme hendelsene som eksempler på behov for lokal tilknytning. I uttalelsen fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane heter det: «Det er veldig viktig å være bevisst på at brannetatene fungerer godt. Endringer må gjøre bedre Dagens organisering • 295 brannvesen. • 620 brannstasjoner. • 264 brannsjefer, hvorav 183 er deltidsansatt. • Ca 12.000 ansatte, hvorav to tredeler er deltidsansatt. Tre alternativer for organisering Alternativ 1: 19 eller 18 brannvesen inndelt etter fylkesgrensene. Alternativ 2: Hvert brannvesen skal betjene minimum 100.000 innbyggere. Alternativ 3: Hvert brannvesen skal betjene minimum 20.000 innbyggere. det som allerede er bra. Vi mener at lokal tilknytning er en slik kvalitet.» – Stort og uhåndterlig – Sentralisering kan gi unødvendig byråkrati og uhåndterlige enheter, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet. – Vi er ikke imot ny organisering av brannvesenet, men fraråder en så sterk og rigid sentralisering som i hovedanbefalingen. Det mener også leder av Norsk brannmannsforum, Bjørn Rønning. – Vi kan trenge større regioner, men de må ta hensyn til lokale, geografiske forhold, understreker han. Tekst: OLA TØMMERÅS Brannfolk frykter at store regionale brannvesen kan presse fram mer organisering i interkommunale selskaper (IKS). – Interkommunalt samarbeid er ønsket og ufarlig, men det blir et jordskjelv for ansatte om store brannregioner innføres og ansatte overføres til interkommunale selskaper, sier lederen av Bergen brannkorpsforening, Jørn Davidsen. – I tillegg til at tariffavtalene blir pulverisert, blir det også mer sårbart for ansatte. Et stort IKS som er spesialisert på brann og redning, vil ikke ha alternative oppgaver til ansatte som ikke lenger klarer røykdykkertesten, påpeker han. Leder av Norsk brannmannsforum, Bjørn Rønning, er også bekymra for store IKSer. – Med tjenester utskilt i interkommunale selskaper, er veien kortere til privatisering i brann- og redningstjenesten. For oss er det veldig viktig at de ansatte fortsatt er ansatt i sine kommuner når regioner endres, sier han. OT – Behold kommunal ansettelse 28 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM