Seksjonsleder Verdien av helhet Velferdsstaten vår sørger for at når din bestemor, din tante eller din bror som var innlagt på sykehus, trenger det, kommer en hjemmehjelp og gjør rent for dem. Etter at samhandlingsreformen ble innført i 2012 blir pasienter skrevet ut av sykehuset tidligere enn før. Hjemsendte pasienter er da ofte sykere enn før. Dette er en utfordring både for sykehus, kommuner og renholdere som skal jobbe med disse pasientene. I Tromsø makter ikke kommunen å ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehuset. Kommunen ser for seg at en mulig løsning på problemet er å kjøpe sengeplasser i nabokommunene. Å sende syke mennesker landet rundt grunnet manglende kapasitet for lokal oppfølging, er verken optimalt eller helsebringende. For sykehusene er det et problem når pasienter blir liggende for lenge. Da vokser ventelister, og det oppstår helsekøer. Helse telles i kroner, øre og minutter, mens man heller burde jobbe med forebygging og god folkehelse. Når pasienter skrives ut av sykehuset tidligere, trenger de faglig god oppfølging God opplæring, gode rundt hygiene, renhold og rutiner og riktig utstyr smittevern når de kommer er viktig for at renholdere skal hjem. Det man har gode kunne verne seg selv og andre innarbeidede rutiner for på mot smitte. sykehus, er ikke nødven digvis like godt innarbeidet hos hjemmehjelpere og renholdere ansatt i kommunen. Stadig flere antibiotikaresistente bakterier gjør at smittevern er viktigere enn noen gang. Jobben som hjemmehjelp eller renholder innbærer kontakt med mange ulike mennesker, arbeidssteder og utstyr. En renholder uten opplæring i smittevern kan innebære en risiko for smittespredning mellom folk og arbeidssteder. God opplæring, gode rutiner og riktig utstyr er viktig for at renholdere skal kunne verne seg selv og andre mot smitte i sin jobbhverdag. Ordet helse kommer fra helhet. Samhandlingsreformens mål var å lage et helhetlig og samkjørt helsetilbud. For å ivareta denne intensjonen må man tenke bredere på helse, forebygging og smittevern – der renholderen har en nøkkelfunksjon. Kirken som arbeidsgiver Kirkerådet skal behandle etablering av arbeidsgiveransvar i Den norske kirke. Saken er unntatt offentlighet. LO/Fagforbundet har nylig sendt en klage der de blant annet skriver: «I orienteringsmøtet med Kirkerådet i januar la arbeidstakerorganisasjonene vekt på at det i størst mulig grad bør være en åpen og inkluderende prosess framover der også våre erfaringer med Virke, Spekter og KA blir tillagt vekt i denne saken. Vi savner derfor en begrunnelse for å unnta notatet offentlighet.» TiB Mobbing av kirkeansatte En ny rapport viser at det er to–tre prosent flere kirkeansatte som opplever mobbing eller trakassering enn det vi vanligvis finner på arbeidsplasser. 50 prosent av trakasseringen skjer av en overordnet. Rapporten er bestilt av Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon (KA), og er en tilleggsrapport etter den store arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2012. Nå har KA laget en tiltaksplan som skal øke oppmerksomheten og forbygge mobbing. Yrkesgruppene som er mest utsatt, er kirkemusikere, kirketjenere, gravlundsansatte og renholdere. Kvinner er mer utsatt enn menn. Rapporten viser nesten 50 prosent risiko for at det er nærmeste leder, eller en overordnet, som står bak mobbingen. KA vil etablere et nasjonalt arbeidsmiljøråd, der arbeidstakerorganisasjoner og representanter for aktuelle fagmiljøer deltar. Det er utarbeidet et konflikthåndteringshefte, og kurs i konflikthåndtering skal fortsette i 2014. Det skal også lages en mal for kartlegging av eget arbeidsmiljø. TiB Foran fra venstre: Rune Sem, Faizah Begum og Anne K. Sandborg. Rekke to: Thomas Eliassen, Håvard Engebretsen, Hanne Knudsen, Terje Strømsnes. Rekke tre: Lars Petter Einarsen, Tore Håkon Ihlen og Jan-Olav Helmo. Bakerst: Knut-Helge Strømsnes, Lars Ole Beichmann og Glenn Larsen. Ny teknisk fagforening 23. januar gikk seks tradisjonsrike fagforeninger sammen i Fagforbundet Teknisk Fagforening, Oslo. De seks er Veivesenets arbeiderforening, Oslo kommunale vognmannsforening, Gravferdsetatens fagforening, Vannog avløpsetatens fagforening, Bymiljøetatens fagforening og Renovasjonsetatens fagforening. Foreningen har over 2000 medlemmer. Foto: Bård Jakobsen STEIN GULDBRANDSEN 38 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM