Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Særaldersgrenser SPØRSMÅL: Jeg lurer på hva som skjer med særaldersgrensene og muligheten til å jobbe lenger. Jeg har lest dommer om dette i avisen og lurer på hvilke rettigheter jeg har. Jeg er hjelpepleier/helsefagarbeider ved et sykehjem, og har særaldersgrense på 65 år. Jeg blir 67 år denne sommeren, og har fått beskjed om at jeg må slutte. Jeg vil gjerne jobbe lenger. Jeg har også hørt at det er varslet endringer om dette. S.D. SVAR: Særaldersgrensene for din yrkesgruppe er fastsatt i blant annet hovedtariffavtalen med KS, som henviser til aldersgrensebestemmelsene i staten. Det framgår at aldersgrensen er 65 år, men at man kan få arbeide til 67 år hvis man ikke har full opptjening i tjenestepensjonsordningen. Fagforbundet har fremmet krav om at særbestemmelsen med grense på 67 år ved manglende opptjening tas bort fordi den er i strid med aldersdiskrimineringsreglene, men foreløpig er dette avvist av KS. Reglene om aldersdiskriminering vil derfor også være relevant i din sak. Fagforbundet har hatt flere saker på vegne av medlemmer som har fått beskjed om å fratre ved fylte 67 år, både overfor KS og Virke. Disse sakene er løst minnelig, og har derfor dessverre ingen overføring for din sak. Det har imidlertid vært saker for andre yrkesgrupper for domstolene, og disse sakene vil kunne være relevante. Det er derfor grunn til å hevde rett til fortsatt å arbeide ut over fylte 65 eller 67 år, uavhengig av om man har opptjente tjenestepensjonsrettigheter eller ikke, og at du ikke har plikt til å fratre. Det er viktig at du tar opp med din arbeidsgiver så tidlig som mulig at du ønsker å arbeide lenger. Du framsetter søknad om å få lov til å fortsette – en slik adgang er det lagt opp til i reglene, og slik at du kan stå til du blir 70 år når du har særaldersgrense på 65 år (mulighet til inntil fem års videre arbeid). I reglene er dette opp til arbeidsgiver å vurdere, men her vil aldersdiskrimineringsbestemmelsene kunne ha stor betydning for den enkelte. Dersom det ikke aksepteres at du får fortsette i stillingen din, må du ta dette opp med din tillitsvalgte, som kan bringe saken videre inn for det kompetansesenter du hører til, som så vil vurdere saken i lys av disse reglene. Det er lenge varslet fra myndighetene at de skal se på særaldersgrensene, men foreløpig er dette ikke avklart. Det er ikke gitt noe tidsperspektiv på når man eventuelt kan forvente endringer. Normalt blir endringer i særaldersgrensene gjennomført ved overgangsordninger, og hvor særaldersgrensene beholdes for de som har slike stillinger i opptil for eksempel ti år. Endring av de generelle særaldersgrensebestemmelsene blir trolig ikke noe tema i årets lønnsoppgjør. Fagforbundet har tidligere uttalt at endringer i særaldersgrensene bør gjennomføres ved at plikten til å fratre opphører, mens retten til å kunne fratre, beholdes. Spesielt for dem med lav særaldersgrense vil konsekvensene av endringer bl.a. føre til behov for nye vurderinger rundt bemanning og organisering av virksomheten. Særlig for eksempelvis branntjenesten der man av sikkerhetsmessige grunner har særaldersgrense på 60 år. For helsearbeidere er begrunnelsen for særaldersgrensen hensynet til arbeidstaker i et krevende og tungt yrke med tunge belastninger over tid. Dette er viktige hensyn som må ivaretas også framover. Anne-Gry Rønning-Aaby, forbundsadvokat Leiebil i ferien SPØRSMÅL: Vi skal på ferie i Hellas og skal leie bil. Vil LOfavør reiseforsikring dekke hvis det skjer noe med leiebilen? H.P.L. SVAR: Nei, dessverre gjør den ikke det. Forsikring mot skade på bil, fører, passasjerer eller skade som bilen påfører andre, må du kjøpe hos leiebilfirmaet. Ofte er en minimumsforsikring inkludert i billeien, men da gjerne med en høy egenandel. Den forsikringen du vanligvis blir tilbudt, dekker hele eller deler av denne egenandelen. Jeg ser at mange leiebilselskaper også tilbyr ekstra forsikring mot skade på dekk. Hvis du kjører forsiktig og er aktpågivende, bør du kunne droppe ekstra forsikringer. Men du må selv vurdere om egenandelen er så høy at du føler deg mer komfortabel med å ha en forsikring. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Fagbladet 4/2014 < 25 fbaargang2014 fbseksjonHEL