Fokus Helseutfordringene blir større, og mange av kommunens innbyggere vil oppleve fall, ensomhet, og/eller kognitiv svikt. Resultatet kan bli redusert allmenntilstand og nedsatt funksjonsevne. Forebyggende tiltak og fornuftig bruk av teknologi kan derfor være en god investering. Solrunn Hårstad Prosjektleder for Velferdsteknologi i Værnesregionen. Velferdsteknologi i pleie og omsorg Helse- og omsorgstjenestene står trygghet, sikkerhet, selvstendighet, ler og tilrettelegging for personer overfor store oppgaver fremover. sosial kontakt og kommunikasjon. med funksjonsnedsettelse i eget Innbyggerne blir eldre og kompleksifylke. Sentralene kan låne ut teten i oppgaveløsning vil øke. Når vi beskriver velferdsteknologi i hjelpemidler til brukere som har Stortingsmelding nr. 29 «Morgenpleie- og omsorgstjenesten, ser vi for varig behov for dette innenfor dagens omsorg» beskriver at komoss at innbyggerne kan benytte seg områdene syn, hørsel, bevegelse, munene må utvikle tjenestene som av dette på tre ulike nivåer. Det kan kognisjon og kommunikasjon. Hver støtter opp under forebygging, tidlig være hyllevare, teknologiske løsninkommune har kontaktpersoner (mest innsats og rehabilitering. Det bør ger via Nav hjelpemiddelsentral og/ innen fysio- og ergoterapeuttjeneslegges til rette for at innbyggerne kan eller via tjeneste fra kommunen. ten) som skriver søknad sammen bli en ressurs i sitt eget liv, og at Hyllevare er de teknologiske med bruker. velferdsteknologi blir en ressurs for løsninger alle innbyggerne kan kjøpe Tjenester fra kommunen kan være brukere som vil få bedre muligheter selv for å forenkle sin egen hverdag. ulike sensorer som går til kommutil å mestre hverdagen. Det kan være sensorbelysning, robotnens mottakssystem. Her er dagens NOU 2011:11 «Innovasjon i støvsuger, nettbrett med ulike trygghetsalarm et eksempel. Bruker omsorg» påpeker at bruk av teknoprogrammer, GPS og enkel fjernkontrykker på en knapp, og hun/han blir logi kan bidra til å redusere ensomtroll til tv. Dette fins blant annet i koblet opp mot helsepersonell, som het, som igjen kan være med på å opprettholde en god helse. Innenfor teknologiområdet har det skjedd mye de siste årene som kan bidra til «Når helsepersonellet er trygge på bruken av at flere brukergrupper kan nyttiggjøre seg slik teknologi. Brukergrensesnittet er tilpasset ved blant annet teknologien, er det enklere å oppnå trygghet og selvstendighet hos brukeren.» berøringsskjermer, utbygging av mobilkommunikasjon (bredbånd), lavere priser og implementering. elektrobutikker og apotek. Kommusetter i verk tiltak ut fra hva bruker Generelt har sosiale medier økt nene sin rolle i «hyllevare-tanken» har behov for. Her kan det brukes kraftig de siste årene. blir å orientere og markedsføre hva dørsensor, bevegelsessensor, Værnesregionen har tatt dette som fins og hvor de ulike produktene medisin dispenser, sengesensor med utspillet på alvor. Vi ser på hvordan kan kjøpes. mer. Hvis bruker har en medisindisvelferdsteknologi kan bidra til at Navs hjelpemiddelsentral har et penser, der brukeren skal ta medisin innbyggerne får økt kvalitet på overordnet og koordinerende ansvar mellom klokka åtte og ni, fins det tjenesten de mottar ved å skape for formidling av tekniske hjelpemiddispensere som kan sende et varsel 40 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL