colourbox.com colourbox.com til hjemmetjenesten eller pårørende om at medisinen ikke er tatt. Da kan brukeren følges opp med et hjemmebesøk. Samspillet mellom teknologi og mennesket må passe sammen. Når vi jobber med velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenesten, er det viktig at teknologien omhandler kun 10 prosent, og det menneskelige 90 prosent. Det vil si at de teknologiske løsningene (som GPS, dørsensor, sengematter) fins hos mange leverandører, men dette utgjør kun 10 prosent av jobben. Den resterende jobben med å ta i bruk velferdsteknologi omhandler kartlegging om brukeren kan benytte seg av teknologiske løsninger. Dette ut fra brukers funksjonsnivå og behov. I denne prosessen må samtykke innhentes. Brukerne må få god nok informasjon om hva bruk av teknologi innebærer, og hva de ønsker å oppnå. God kontakt med pårørende er viktig i denne prosessen. Deretter må det utføres individuelle tilpasninger ut fra hva som avdekkes i kartleggingen, og ut fra hvilke sensorsignaler det er behov for, og på hvilken tid av døgnet helsepersonell har behov for å motta en alarm for å kunne ivareta brukeren på en best mulig måte. Før dette blir tatt i bruk, er det viktig med uttesting. Fungerer det tekniske utstyret som forventet? Helsepersonell må ha opplæring i hvordan det tekniske utstyret fungerer, og vite hva de skal gjøre hvis det ikke fungerer. Når helsepersonellet er trygge på bruken av teknologien, er det enklere å oppnå trygghet og selvstendighet hos brukeren. Er derimot helsepersonellet utrygge og usikre, påvirker det også brukeren som kan bli usikker og dermed miste effekten av trygghet og selvstendighet. Det må til enhver tid sikres at sensorene fungerer som de skal. Det er også viktig med internkontroll som sikrer at teknologien er aktiv og at det gjøres vurderinger på om de teknologiske løsningene som er tatt i bruk, dekker det behovet som er ønskelig. Fagbladet 4/2014 < 41 fbaargang2014 fbseksjonHEL