Arbeidsmiljøloven om tilrettelegging – § 4-6 • Har du fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette tiltak for at du skal kunne beholde jobben. • Du skal fortrinnsvis få fortsette i din vanlige jobb, eventuelt etter tilrettelegging av arbeid eller arbeidstid, endring i arbeidsutstyr e.l. • Hvis det er aktuelt å overføre deg til annet arbeid, skal du og dine tillitsvalgte tas med på råd. • Arbeidsgiver skal i samråd med deg lage en oppfølgingsplan. Planen skal senest være klar når du har vært helt eller delvis borte fra jobb i fire uker. • Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av dine arbeidsoppgaver og arbeidsevne, hvilke tiltak som kan gjøres og en plan for videre oppfølging. anitas råd til sykmeldte 1. Betal fagforeningskontingenten din 2. Ta vare på alle papirer. 3. Skaff deg utskrift av din egen legejournal. Kollegastøtte Men kollegene sto fast på Anitas side, og deres uforbeholdne støtte var avgjørende for at hun fortsatte å gå på jobb. – Jeg var aldri fullt sykmeldt, gikk på jobb selv om jeg noen ganger følte at jeg måtte krabbe meg dit. Jeg var så sinna over urettferdigheten i dette. – Tenkte du noen gang på å gi opp kampen? – Nei, jeg hadde ikke noe å tape, jeg hadde jo allerede mista jobben. Full seier I desember 2012 fikk Anita fullt medhold i AustTelemark tingrett: Sandvoll Barnehages oppsigelse var ugyldig, og arbeidsgiver ble dømt til å betale Anita erstatning på 35.000 kroner. Rettens begrunnelse var at barnehagen ikke hadde fulgt opp sin tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven. Men seiersgleden ble kortvarig: Barnehagen anket dommen, og et halvt år senere kom neste rettsrunde. Denne gang i Agder lagmannsrett. Lagmannsretten la også avgjørende vekt på barnehagens tilretteleggingsplikt, og mente det var et brudd på denne at Anita ble oppsagt før arbeidsevnen hennes var utprøvd, og Anita kunne innkassere en endelig seier: Oppsigelsen er ugyldig, hun tilkjennes erstatning på 35.000 kroner, og barnehagen må betale saksomkostningene. Betal kontingenten Anita understreker at hun ikke hadde hatt sjanse til å vinne fram i en slik sak uten Fagforbundet i ryggen. I dag jobber hun 50 prosent i barnehagen, og har 50 prosent avklaringspenger. – Påkjenningen med rettssakene har satt meg litt tilbake, men nå går det framover, og jeg skal opp igjen i stillingsandel. – Nå er jeg er stolt over å ha tatt denne fighten, og håper det også kan være nyttig for andre, sier Anita, som har ett klinkende klart råd til andre ansatte: – Meld deg inn i Fagforbundet og betal kontingenten din! Fagbladet 4/2014 < 9 fbaargang2014 fbseksjonKIR