colourbox.com colourbox.com gratis i 20 år for alle. Dessuten må det være samme festeavgift for alle graver i samme kommune. Dette innebærer at kremasjonsavgiften faller bort, og at kommunene mister muligheten til å ta ekstra betalt for «utenbygds». Noen vil kanskje bekymre seg over inntektsbortfallet dette innebærer for kommunene. Den kompensasjonen kommunenorge må få i rammetilskuddet for ikke å tape på omleggingen, er 104 millioner kroner, i snitt 244.000 kroner per kommune. Verre er det ikke. Andre vil kanskje innvende at for slagene begrenser kommunenes handlefrihet. Til dette er det å si at de etterlattes rett til likebehandling bør være viktigere enn kommunenes rett til å forskjellsbehandle. 41.992 nordmenn døde i 2012. Tallet på dødsfall vil øke de neste tiårene. Derfor er det fornuftig å endre betalingssystemet nå, og det er viktig å sikre at utformingen av gravplassene fanger opp overgangen fra en kristen enhetskultur til et mer mangfoldig samfunn, Utvalget har også anbefalt enkelte lovendringer og endringer i forvalt ningssystemet, blant annet at det skal være lokalforvaltningen som behandler søknader om askespredning istedenfor fylkesmannen, og at klagesaker og godkjenningsordninger bør ligge hos fylkesmannen og ikke bispedømmerådet. Men for innbyggerne har dette mindre betydning. Det viktigste er et at gravleggingen er et offentlig ansvar, og at den skal være uten kostnad for de etterlatte. Lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke påvirke de etterlatte til å velge den ene gravferdsformen fremfor den andre. Fagbladet 4/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonKIR