Seksjonsleder Uttalelse om barnehagesektoren Hårete på Hamar – Du skulle ha vært her når vi viser mesterligafinalen på storskjerm, sier kirkeverge Nina Brokhaug Røvang i Fagbladets ferskeste temahefte. Kirka i Åmot er et kultursenter og flerbruksbygg i særklasse. Folk strømmer til kirka for å låne bøker, synge i kor, trimme sammen i «Holy Robic», danse eller få musikkundervisning gjennom den lokale kulturskolen. Årlig blir kirka brukt til rundt 800 arrangementer eller samlinger med cirka 20.000 mennesker innom. Ikke verst for et tettsted med 6000 innbyggere. Da Hamar, med sine 30.000 innbyggere, åpnet sitt nye kulturhus, var det flere som møtte målet om 700.000 besøkende i året med skepsis. Et hårete mål, ja, men historia fra Åmot gir håp. Norske kulturhus er en viktig del av grunnmuren i det lokale kulturlivet. De er en viktig samarbeidspartner for det regionale og lokale kulturliv. Kulturhusene tilbyr aktørene arenaer, utstyr, teknisk personale og arrangementskunnskap som er avgjørende for at mange av prosjektene kan gjennomføres, og de er viktige satsingsfelt for gode oppvekst- og Norske kulturhus levevilkår i lokalsamfunnet. er en viktig del av Kultur koster, men det lønner grunnmuren i det lokale seg. Etter jobb og skole så er det kulturlivet. kultur som trekker nytt blod til mindre steder. Vi snakker altfor ofte om utgifter når det gjelder kultur. Tenk hvor mye folk legger igjen når de reiser til en festival eller konsert: de skal sove, spise og besøke lokale attraksjoner. Ringvirkningene er gode for næringslivet. Uten trauste støtte ordninger fra det offentlige, hadde mange av disse arrangementene vært umulige. Driftsutgiftene til kulturhusene hviler til sjuende og sist på kommunene. Vi kan hjelpe gjennom å velge å nyte direkte kulturopplevelser, formidlet i fantastiske eller mindre fantastiske bygg. Vi må opprettholde den fysiske tilgangen til kulturen. Selv om digitalisert hjemmekonsum av kultur øker, vil det aldri kunne erstatte ekte møter med kulturformidlere og andre mennesker i publikum. Heia Hamar! METTE HENRIKSEN AAS På seksjonsstyremøtet i februar ble det vedtatt en uttalelse om barnehagesektoren, der Fagforbundet mener barnehagene er en av grunnmurene i dagens velferdstilbud. Forbundet mener barnehagen er en viktig start for barnas liv, og at tidlig innsats og helsefremmende arbeid er avgjørende for at de kan vokse opp til å bli selvstendige individer og mennesker som kan ta vare på seg selv. Derfor vil Fagforbundet ha barnehager med nok voksne og en bemanningsnorm som gjør at de ansatte kan ta vare på det enkelte barns utvikling og egenart. Hele uttalelsen kan du lese på seksjonens hjemmeside: www. fagforbundet.no/skk PF Berit Moss ny leder På februarmøtet til Fagforbundets faggruppe kirke og gravferd ble Berit Moss valgt til ny leder. Gruppa drøftet også arbeidet med ny kirkeordning, og det ble orientert om tariffoppgjøret. De planlegger dessuten et seminar med tema om gravferdsøkonomi og ny Retningslinjer for realkompetansevurdering Utdanningsdirektoratet har laget nasjonale retningslinjer for å gjennomføre realkompetansevurdering i videregående opplæring for voksne. Reglene tydeliggjør hvordan en slik vurdering skal gjennomføres. Forhåpentligvis vil dette bidra til en mer enhetlig praksis i fylkeskommunene. Dersom den voksnes realkompetanse er likeverdig med den kompetansen som oppnås gjennom videregående opplæring, skal den godkjennes. PF kirkeordning i september. Kulturkonferanse i september 18. og 19. september er det klart for en ny kulturkonferanse i Trondheim. Denne gangen har faggruppa valgt å ha fokus på framtidas kulturarbeider og kulturpolitikk, kino, museum, kulturskole. Mer informasjon kommer så snart programmet er ferdig. På sitt møte i mars var representantene i faggruppe kultur enige om at gruppa må bli mer synlig på seksjonens nettside. Blant annet ønsker gruppa å synliggjøre kulturloven bedre. PF PF Randi Lundevall ny leder På sitt møte i slutten av januar valgte faggruppe bibliotek Randi Lundevall til ny leder. Faggruppa mener det er viktig å sette søkelys på kompetansebehovet i biblioteksektoren. Seksjonsstyret har også vedtatt å sponse prosjektet Sister Libraris, et prosjekt om bibliotektjenester for barn og unge voksne i regi av den internasjonale bibliotekorganisasjonen Ifla. Faggruppa ser fram til å følge med på dette prosjektet. PF 38 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR