Vil rekruttere menn til barnehagane Ine Marit Torsvik Bertelsen Bloggar Ein kan ikkje gi barn betre bal- last i livet enn å lese biletbøker tildei og etter kvart med dei frå deier nyfødde, til dei flyttar ut somungdom. Kunsten å kunne «lese» bilete blir viktigare og viktigare. Aldri har illustrasjonar og biletevore ein større del av det åforstå samfunnet. Barn ogunge treng veiledning ibiletbruk, og det er derbiletbøkene kjeminn. - Kvifor er kultur formidling for barn viktig? I I februar opna Fylkesmannen Må heve statusen i Hordaland prosjektet som Astri S. Måkestad er råd- tidlegare er utprøvd i fleire gjevar for barne hagane fylke. Målet er at ungdoms- i Kvinnherad kommune, skuleelevar skal vere ein lei- og ho er glad kommunen keressurs i barnehagen, og 28 har kome med i prosjektet ungdomsskule elevar frå åtte Leikeressurs. kommunar deltek i prosjek- -Barnehagane skal vere tet. Det er eit kriterium at eit mangfald, og det er barne hagane har mann- viktig at det òg viser att i leg personale frå før. personalet. Eg trur dette Prosjektet har bakgrunn prosjektet kan vere med i Kunnskapsdeparte- på å få fleire gutar til å mentet sin rekrutterings utdanne seg til barne- – og kompetansestrategi hagejobbar. GLØD og dei overordna I Kvinnherad kom- måla om likestilling mune har dei ein mannleg mellom kjønna i alle styrar og nokre mannlege deler. I prosjektet tilset vikarar. barnehagane ung- domsskuleelevar som skal jobbe inntil 114 arbeids- timar på eit år. Dette meiner prosjektleiar i Fylkesmannen i Hordaland, Ingunn Landro Sandset, er ein vinn-vinn- situasjon, både for ungdom- mane og barnehagane. Eli Steinum i Tertnesparken barnehage er ikkje i tvil om det. -Me ynskjer å vere ein del av eit verdiskapande arbeid rundt likestilling i barnehagen. Ungdomsskuleelevane vil vere ein ressurs for oss, seier Steinum. Skal spegle samfunnet Ho gler seg til å følgje prosjektet og meiner det er viktig at barnehagen speglar resten av samfunnet, også når det gjeld likestilling mellom kvinner og menn. -Likestilling blant personalet gjev også jentene og gutane betre ut- viklingshøve, seier ho. Tertnesparken barnehage har i dag ein mannleg pedagogisk leiar og ein mannleg assistent. Totalt tel personal- gruppa sju personar. -Kvifor er det så viktig at elevane møter yrket så tidleg? -Når ungdommane skal velje vidaregåande skule, blir det ofte teke val knytt til yrkesretning. Viss ung- dommane har positive erfaringar frå barnehageyrket, kan dette påverke eige val av studieretning. Det kan vere med på å skape gode haldningar til barne- hageyrket. For at elevane skal få jobb i barne- hagen, må dei søkje på jobben og skrive kontrakt, noko Steinum meiner er ei verdifull erfaring å ta med seg. -Dette er kanskje elevane sitt første møte med yrkeslivet. Gjer dei ein god jobb, får dei ein god attest, som igjen vil vere ein fordel for dei når dei skal søkje andre jobbar. I Hordaland kom det inn 57 søk- nadar frå totalt ni kommunar som ville vere med i prosjektet. Fylkesmannen i Hordaland kan vidare melde at dei har ein liten oppgang i talet på menn som arbeider i barnehagane. Medan talet i 2012 var 9,4 prosent, er det i 2013 10,1 prosent menn i barnehagane. Måkestad legg ikkje skjul på at ho trur lønnsnivået og den generelle statusen til barnehageyrket viser att i kjønnsbalansen i barnehagen. Dette er Eli Steinum samd i. -Barnehageyrket har vore eit kvinne- dominert yrke i altfor mange år. Det er eit omsorgsyrke, og gamle haldningar har fått henge i. Heldigvis er denne trenden i ferd med å snu, meiner ho. -Eg trur ikkje barnehagane fram til no har vore opptekne av å gjere barne- hagen til ein attraktiv arbeidsplass for menn. Menn og kvinner har ulik kompe tanse og ulike erfaringar. Det handlar om å gjere seg nytte av for- skjellen mellom menn og kvinner. Klarer me det, vil kvaliteten i barne- hagen bli betre. -Korleis kan ein auke statusen til barnehageyrket? -Det er ikkje eit høgtlønna yrke, dette, kanskje det kan vere ei årsak til at mange menn vel noko anna? Høgare lønn vil vere med på å heve statusen til heile barnehagesektoren, både for menn og kvinner, meiner Steinum og legg til at alle kan bli betre til å fram- snakke eige yrke. fbaargang2014 fbseksjonKIR