Mette Nord frykter atarbeidslivet endres Ansatte ved Ladegården sykehjem er glad for at Arbeidstilsynet godkjente 13 timers vakter i helgene. Fagforbundets leder, Mette Nord, er bekymret over at dette kan være starten på å endre norsk arbeidsliv. Tekst: Per Flakstad – Når valgmulighetene begrenses til hyppige helgevakter eller lange helgevakter, er det slett ikke rart at de ansatte ønsker seg lange vakter, sier forbundsleder Mette Nord. Dekker over lav grunnbemanning Hun er derimot dypt bekymret over at Arbeidstilsynet gir en godkjenning som etter hennes mening kan åpne for en trend som over tid kan endre arbeidslivet i Norge. – Denne gangen gjaldt det helger, neste gang kan det være onsdager og torsdager. Fort- Foto: Ole Palmstrøm setter det slik, kan vi risikere at lengre arbeidsdager blir det normale. Er det en utvikling vi ønsker oss? spør Mette Nord. Etter hennes mening er hovedproblemet at grunnbemanningen er for lav. For å få turnusene til å gå opp, må de ansatte enten jobbe helg ganske ofte, eller godta lange Forbundsleder vakter. Mette Nord. – På den måten dekker arbeidsgiver over det egentlige problemet, og lar de ansatte ta belastningen med for dårlig grunnbemanning, sier hun. Går ut over pasientene Statens arbeidsmiljøinstitutt la i februar fram en rapport der de sammenfattet resultatene i mange ulike studier om arbeidstid og helse. En av de mest entydige konklusjonene er at lange økter og skiftarbeid kan føre til nedsatt funksjon med påfølgende økt risiko for feilbehandlinger. – Dersom dette er en trend som får bre seg, er jeg overbe- Foto: Karin E. Svendsen vist om at det vil gå ut over beboere og pasienter i form av dårligere stell og behandling. Det er dypt bekymringsfullt, sier Mette Nord. Skeptisk til teorien Arbeidstilsynet har lagt vekt på at de ansatte ifølge sykehjemmets søknad har flere passive perioder. – Beboere på dementavdelinger har en uforutsigbar og ofte utagerende atferd. Derfor er jeg litt tvilende til at teori og praksis stemmer overens, sier Mette Nord. Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) sier at erfaringer med slike forsøk blir viktige når regjeringen skal endre arbeidsmiljølovens bestemmelser. For Fagforbundet er det viktig å ha en løpende dialog med myndighetene når det gjelder arbeidstid og arbeidsmiljø. – Vi har allerede bedt om et møte med arbeidsministeren, og vi kommer til å følge denne problemstillingen svært nøye framover, sier forbundslederen. PassIVe PerIOder: Ifølge søknaden om alternativ turnus har de ansatte ved dementavdelingen flere perioder i løpet av arbeidsdagen der beboerne ikke trenger så mye tilsyn. Mette Nord er usikker på om teori og praksis stemmer overens. Fagbladet 4/2014 < 23 fbaargang2014 fbseksjonKON