Kulturhus-boom Sammenheng mellom Milliarder av kroner brukes på nye kulturbygg i nor bemanning og vold på Nav ske kommuner. Ifølge en oversikt som Aftenposten – Følelsen av ikke å bli sett eller hørt skaper mer aggresjon enn et avslag på søknad om penger, mener Håvard S. Nordbø, rådgiver og foredragsholder om sik- TrUsLer: sikkerhetsrådgiver Håvard s. Nordbø mener bemanningen må økes for at Nav-ansatte skal ha tid til å behandle saker skikkelig. har laget, vil det om fem oppfølgingsoppgaver på store år være bygget for rundt kontorer, er mest utsatt, ifølge en Foto: Nina Berggren Monsen 23 milliarder kroner siden rapport om sikkerhet i Nav som 2003. ble utarbeidet av en partssam Totalt er det bygget eller mensatt arbeidsgruppe etter dra planlagt over 60 kulturhus pet på en ansatt på Nav Grorud det siste tiåret. PF i august i fjor. Rapporten påpeker at medar kerhet. Brukere som får god informasjon, er mindre frustrert og tyr sjeldnere til vold, mener Håvard S. Nordbø, som har veiledet flere Navkontor om sikkerhet, kommunikasjon og forebygging av vold. Britt Silseth i Fagforbundets ledelse mener at utfordringene rundt sikkerheten i Nav har sammenheng med ressursog bemanningssituasjonen – at det trengs flere ansatte. Nordbø, som også har lang og allsidig erfaring fra politietaten, er enig. – Ansatte som har tid til å behandle saker skikkelig og gjøre en god jobb, kan også forklare negative vedtak på en bedre måte. Aggresjonen hos brukere som er frustrert over et vedtak, blir lavere hvis de forstår bakgrunnen og årsaken til vedtaket. Såkalt trussellignede atferd skyldes oftere frustrasjon over treg og uoversiktlig saksbehandling enn et ønske om å skade saksbehandleren, sier Nordbø. Ansatte i publikumsmottak, og de som jobber med kommunale beidernes opplevelse av trygghet på jobb er avgjørende for at Nav skal levere gode tjenester til brukerne. Rapporten inneholder flere tiltak for å forbedre sikkerheten, blant annet foreslås det å se nærmere på sammenhengen mellom ressurser og vold. Nordbø vil helst unngå en fordummende debatt om alarmknapper og metalldetektorer i kjølvannet av rapporten. – Det kan skaffes driftspersonell, utstyr og ombygging til flere millioner. Jeg ønsker en diskusjon om alternative og mindre omfattende tiltak som kan gi samme effekt, sier Nordbø. Han har tro på tiltak rettet mot arbeidsmiljøet, slik Fagforbundet anbefaler. Tekst: NiNa BerggreN MoNseN Setter fart på kompetanseplaner Fagforbundets arbeidsutvalg har vedtatt en liste over hva kompetanseplaner bør inneholde. Dette kan være til god hjelp på de ulike arbeidsplassene. – Når Fagforbundet er tydelig på hva som bør med i kompetanseplaner, blir oppstartsjobben for våre tillitsvalgte noe enklere, sier Britt Silseth, leder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet og representant i arbeidsutvalget. De tillitsvalgte må være pådrivere for å sette kompetanse på dagsorden lokalt, mener hun. Vedtaket – En kompetanseplan er en beskrivelse av kompetansen virksomheten trenger framover, og en framstilling av hvordan de skal nå målet, sier Silseth, som holdt innledning om kompetanseplaner for landsstyret i forbundet i mars. Forbundet mener kompetanseplanen bør beskrive: • Utvikling av virksomheten. • Kompetansen til den enkelte. • Bemanningen som skal til for å utføre tjenesten. • Hvordan planens mål skal nås. • Den økte kvaliteten godt opplærte medarbeidere utgjør. Gode kompetanseplaner gir forutsigbarhet slik at arbeidstakerne kan utvikles i takt med eventuelle endringer i arbeidsoppgaver, ifølge arbeidsutvalget. NBM Mer om kompetanseplaner på side 32. Uenige om anbud Fagforbundet organiserer flest ansatte i helseforetakene. Med sine mange yrkesgrupper og mange medlemmer ønsker forbundet å bidra i diskusjonen om Nasjonal helseplan. Trond Helland, leder av Fagforbundets koordineringsledd i Helse Vest, er opptatt av regjeringens finansiering av helsevesenet. – Vår utfordring er at det offentlige skal betale, men regjeringen ønsker at en del av driften skal ut på anbud. Det betyr at private selskaper får innpass og dermed et sugerør i statskassa. Der ligger mine skattepenger, sier han. KES KoMPeTaNse: – Kompetanseplaner er et viktig verktøy, mener Britt silseth. Foto: Randi Tevik Fagbladet 4/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonKON