«Registeret viser den kompetansen som er nødvendig for å sikre pasientene god behandling.» CeCiLie LiNdVaLL kristiaNseN Meisingset bekrefter at et av målene med kartleggingen beidelse av kompetanseplaner, sier Bognø. Hun mener er å sikre rett kompetanse på rett oppgave. ledelsen først må bestemme seg for hva bedriften står for og hvor de er på vei, før de kan legge kompetanseplaner. Verdigrunnlag Helga Bognø har jobbet med kompetanseplaner i privat Hypermoderne og offentlig sektor i 30 år, og leder faggruppa for personal Neste år flytter Sykehuset Østfold til et nytt og moderne ansatte i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbunsykehus på Kalnes. Ny teknologi og nye arbeidsprosesser det. krever ny kompetanse. Her kommer kompetanseverktøyet Hun mener fagforeningsleder Jakobsen er inne på noe virkelig til nytte, mener Cecilie Lindvall Kristiansen. vesentlig når han nevner faste og hele stillinger og kom– Det er viktig at medarbeiderne har fått den opplærinpetanseflyt mellom avdelinger. gen de trenger, slik at de har den rette kompetansen når En vellykket kompetanseplan handler nemlig om vi tar i bruk det nye sykehuset, sier hun. verdier, ifølge Bognø. For Bognø er det interessant om det etter hvert også – Jeg benytter ofte uttrykket verdiplanlegging ved utarvil bli mulig å måle om pasientene merker forskjell < Fagbladet 4/2014 < 33 fbaargang2014 fbseksjonKON