Fokus Digital kommunikasjon skal være hovedregelen i dialogen mellom offentlig sektor og innbyggerne. Det gir spennende tider for digitalisering av Tone Bringedal Avdelingsdirektør for digital forvaltning, Difi . offentlige tjenester. Alle over på nett Direktoratet for forvaltning og digital post til innbyggerne er en ter tas i bruk. Registeret inneholder IKT (Difi) er i full gang med etablesentral byggekloss i utviklingen av mobilnummeret og e-postadressen ringen av sikker digital posttjeneste. digitale tjenester. Innbyggerne skal innbyggeren selv har lagt inn for Det vil forenkle innbyggernes få meldinger fra forvaltningen i en å logge seg inn på offentlige tjenester. hverdag. sikker digital postkasse i løpet av På www.norge.no vil det være en En moderne og effektiv offentlig 2014. Tjenesten er noe annet enn tjeneste som alle kan bruke for å sektor må kunne kommunisere med alminnelig e-post, her kan brev med registrere, rette eller slette mobilnuminnbyggerne digitalt, henge med på personlig og beskyttelsesverdig meret og e-postadressen sin. På sikt teknologiutviklingen og tilby informasjon oppbevares trygt og skal alle offentlige virksomheter brukervennlige digitale tjenester. Den sikkert over tid. Alle statlige etater benytte dette kontaktregisteret, og da nye regjeringen er opptatt av at møtet og kommuner kan bruke denne felles vil det være tilstrekkelig å oppdatere med offentlig sektor må bli enklere løsningen for å sende brev til inn- endret kontaktinformasjon ett sted. og bedre. De vil derfor fortsette byggerne. Selv om hovedregelen skal være arbeidet med å gjøre digital kommu-På samme måte som for ID-porten, digital kommunikasjon, vil privatnikasjon til hovedregelen. En del av vil sikker digital post fra det offentpersoner kunne reservere seg mot dette arbeidet er å etablere en sikker lige være gratis for innbyggerne. Difi å få brev digitalt. Det vil være enkelt digital posttjeneste hvor innbyggeren vil inngå avtale med markedsleveranå reservere seg – det kan man gjøre får sin post fra det offentlige digitalt dører av digitale postkassetjenester, per telefon, brev, postkort eller på i stedet for på papir. Endringer i forvaltningsloven gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når stat og kommune kommuniserer med innbyggere og «Med digital postkasse kan innbyggerne enkelt og sikkert motta og oppbevare brev næringsliv. Formålet er todelt; både å tilby bedre tjenester til innbyggere fra det offentlige.» og næringsliv, og å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser. og det vil derfor legges til rette for nett. Det betyr at innbyggere som at innbyggere kan få digital post fra fortsatt ønsker det, skal få sine brev Difi arbeider for at offentlig sektor private virksomheter i den samme fra det offentlige på papir. Difi er i skal utnytte digitaliseringen til å postkassen, for eksempel forsikringsferd med å utarbeide utfyllende infortilby bedre tjenester og effektivisere papirer og andre dokumenter som masjon både om digital kommunikaoppgaveløsningen. Difi har derfor ikke bør sendes på vanlig e-post. sjon som hovedregel, om det felles laget ID-porten, en felles innlog-Tilgangen blir enkel, sikker og den kontaktregisteret og om reservasjonsgingsløsning som hele offentlig offentlige posten vil ligge adskilt fra adgangen. På nettstedet www.norge. sektor kan benytte. For innbyggerne annet innhold i postkassen. no vil informasjonen være samlet. er det brukervennlig og trygt å møte det samme innloggingsbildet hos Ved overgangen til digital kommu-Digitalisering gir gevinster, både forskjellige offentlige nettjenester. nikasjon som hovedregel i stat og for innbyggere, næringsliv og for En offentlig fellesløsning for sikker kommune, skal et felles kontaktregisforvaltningen selv. Ved å få halv 36 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON