Seksjonsleder Rett person på rett plass Fagforbundet har i mange år arbeidet for å få rett person på rett plass i helsevesenet – ikke minst i sykehusene. Sykehus rommer ikke bare helsearbeidere. Organisatorisk og teknologisk utvikling har endret sykehusene, og det har kommet inn mange nye yrkesgrupper. Fagforbundet har medlemmer innenfor alle. Ansatte i ulike yrker må respektere hverandres kompetanse og roller, slik at resultatet blir best mulig for pasienter og pårørende. Helsesekretæren har det vært mye turbulens rundt de senere åra, og Fagforbundet holder fast ved at det fortsatt er mange oppgaver helsesekretæren kan løse til beste for sykehushverdagen. For oss er det snakk om sunn fornuft. Oppgavene løses Alle ansatte skal gjøre en jobb best av den som er der de på best mulig måte får mest kompetent, det gir bruke sin spisskompetanse. Da fornøyde medarbeidere og blir det urasjonelt at leger etter et bedre trivsel og service til langt og kostbart studium, ikke innbyggerne. skal være hos pasienten, men gjøre kontorfaglige oppgaver. Samhandlingsreformen har gjort det enda viktigere å bruke riktig kompetanse på riktig plass. Helsesekretærene kan utvide sine arbeidsområder til for eksempel å koordinere tilbakeføring og transport av ferdigbehandlede pasienter til hjemkommunen, og til å klargjøre overføringspapirer og gi utfyllende opplysninger til primærhelsetjenesten i den aktuelle kommunen. I sykehus fins ikke bare behandlende perso nell, men også støttefunksjoner som lønn, arkiv, personal og ikke minst IKT. Alle disse ansatte er SKA-medlemmer eller potensielle medlemmer. Fagforbundet ønsker å verve flere i sykehus – og bredere. Vi ønsker at våre medlemmer skal ha et tilbud der de kan utvikle faget sitt og trives med arbeidsoppgavene sine. Fagforbundet ønsker primært at arbeidsgiver fyller kompetansegap, men også vi kan arrangere kurs og fagdager. Oppgavene løses best av den som er mest kompetent, det gir fornøyde medarbeidere og bedre trivsel og service til innbyggerne. Derfor maser vi vider om rett person på rett plass. Britt Silseth Faggruppe kontor Fagforbundets faggruppe kontor skal konstituere seg og velge leder på første møte. Medlemmer i faggruppa er Magne Hestad, Ingrid Raasholm, Janne Karlsen, Wivi-Ann Digernes, Siv Kristin Korsvik og Lena Slåen. NBM IKT-konferanse Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon, Høgskolen i Gjøvik og IKT Innlandet inviterer til IKT-konferanse 7. og 8. mai. Hovedtema er cybersikkerhet. Konferansen holdes på Høgskolen i Gjøvik og er åpen for alle. Frist for påmelding er 25. april. Påmelding og informasjon, se fagforbundet.no/ska. NBM Seminar om kompetanseledelse Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon inviterer til gratis seminar i Oslo om kompetanseutvikling og kompetanseledelse. Seminaret holdes i Fagforbundets lokaler mandag 5. mai. Professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI, innleder om kompetanseledelse i et medarbeiderperspektiv. Seminaret retter seg mot personal- og HR-medarbeidere, ledere og tillitsvalgte, samt studenter og andre interesserte. For mer informasjon og påmelding, se fagforbundet. no/ska. NBM Vurdering av realkompetanse Utdanningsdirektoratet har laget nasjonale retningslinjer for å gjennomføre realkompetansevurdering i videregående opplæring for voksne. Reglene tydeliggjør hvordan en slik vurdering skal gjennomføres. Forhåpentligvis vil dette bidra til en mer enhetlig praksis i fylkeskommunene. Dersom den voksnes realkompetanse er likeverdig med den kompetansen som oppnås gjennom videregående opplæring, skal den godkjennes. PF Faggruppe Nav Fagforbundets faggruppe Nav skal konstituere seg og velge leder på første møte. Medlemmer i faggruppa er Gry L. Sørensen, Terje Egrem, Mette Asmyhr, Elisabeth Cranner, Joan Sletten Espaillat og Elisabeth Thyberg Akselsen. NBM Faggruppe arkiv Fagforbundets faggruppe arkiv skal konstituere seg og velge leder på første møte. Medlemmer i faggruppa er Tove Helland Pedersen, Sidsel Liborg, Dubravko Bikic, Åse Johansen, Anne Pettersen og Helen Tangen. NBM colourbox.com 38 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON