AKTUELT Illustrasjonsfoto:colourbox.com Kamp om renholdet Det politiske flertallet i Sortland kommune har bestemt å konkurranseutsette deler av eiendomsavdelingen. Rådmannen har valgt ut renholdsar beiderne for å gjennomføre vedtaket. – Det kommer ikke til å skje uten kamp, forteller renholdsleder Karina Danielsen til Bladet Vesterålen. – Det er jo litt merkelig at kommunen oppfordrer oss til å ta fagbrev, for så å ta jobben ifra oss, sier hovedtillitsvalgt Hanne Næss. Flere fattige unge i Norden Få arbeidsløse ungdommer i Norden har rett til dagpenger. Flere lever av sosialhjelp og er dermed blitt fattigere enn før. Nordiske forskere har for første gang sammenliknet utviklingen for arbeidsløs ungdom i Norge, Sverige og Finland. Det er blitt hevdet at sjenerøse velferdsordninger som dagpenger og bruk av arbeidsmarkedskurs, har skjermet ungdom i Norden fra de tøffeste konsekvensene av økonomiske nedgangstider i Europa. Forskerne fant at i dag er det få arbeidsløse ungdommer i Norden som har rett til trygdeytelser. Årsaken er at myndighetene har strammet inn. Nå er behovsprøvd sosialhjelp den vanligste inntekten for ungdom uten arbeid. Dette får konsekvenser for de unge. Ikke bare økonomisk, men også sosialt. Sosialhjelp er ikke noen god løsning for ungdom som står utenfor arbeidslivet. Unge behøver andre ordninger, mener forskerne. Norge ble ikke ble så hardt rammet av finanskrisen, men vi har likevel utviklet oss i samme retning som de andre nordiske landene. Der får langt færre unge arbeidsløshetstrygd og flere får sosialhjelp, forteller Thomas Lorentzen, sosiolog ved Universitetet i Bergen, til forskning.no. Tekst: NINA SANDÅS Inkludering krever omtanke og tilrettelegging Arbeid til alle har lenge vært arbeiderbevegelsens faste slagord og mål. Arbeid gir verdighet og en viss økonomisk trygghet, mulighet for å skaffe seg bolig og realisere sine evner. IA-avtalen er fornyet for en ny fireårsperiode og undertegnet av partene i arbeidslivet. De tre delmålene beholdes: reduksjon av sykefraværet, økt yrkesdeltakelse for dem med nedsatt funksjonsevne samt økt reell pensjonsalder. For å lykkes med å inkludere alle i arbeidslivet, må alle parter forplikte seg. Alle ledd må fungere og ta sin del av ansvaret. Fra arbeidsgiver til arbeidstaker, fra fastlege til arbeidsplass, tillitsvalgte og arbeids miljøutvalg. Stikkordet er tilrettelegging på arbeidsplassen. Det gjelder å se Mette Nord, forbundsleder mulighetene og ressursene den enkelte arbeidstaker har. I løpet av et langt arbeidsliv trenger mange arbeidstakere i perioder spesiell tilrettelegging. Arbeidsoppgavene de ble ansatt for å utføre, endres, og da må de få ny kompetanse for fortsatt å kunne yte hundre prosent. For å kunne tilby funksjonshemmede arbeid, må det tenkes kreativt. Trenden går i retning av mer spesialiserte enheter. Det gjør det vanskeligere å finne alternativt arbeid innenfor virksomheten til dem som trenger å bytte oppgaver for fortsatt å kunne yte maksimalt. Kommune-Norge og offentlig sektor må ta ansvar og sørge for å tilby arbeidsplasser tilpasset ulike behov. Dersom offentlig sektor splitter opp tjenestene og spesialiserer alle oppgaver, begrenses mulighetene for å skreddersy arbeid til dem som har behov for det, og som fremdeles trengs. Innsparing og kostnadskutt kan ødelegge for et tilrettelagt og inkluderende arbeidsliv. Det er god samfunnsøkonomi og viktig for den enkelte at flest mulig i arbeidsfør alder er i jobb. Vi er opptatt av at folk skal kunne stå i jobb til normal pensjonsalder og ha et arbeidsliv med utviklingsmuligheter og trivsel. For å få til det, må vi fremme positive tiltak. Vi må satse på det vi vet fungerer. Et bredt spekter av oppgaver innenfor samme virksomhet er ett av dem. Kommunene og offentlig sektor må gå foran med et godt eksempel i arbeidet for et inkluderende arbeidsliv. 4 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM