336.359var medlemmer i Fagforbundet 1. april. Det er 4126 flere enn påsamme tid i fjor. 336.359var medlemmer i Fagforbundet 1. april. Det er 4126 flere enn påsamme tid i fjor. colourbox.comSPAREBLUSS: De ideelle sykehjemmene må sette av penger til økninger i framtidige pensjonsutgifter blant de ansatte. Merker barnehagekutt Da regjeringen Solberg tok over, ble 7000 «rødgrønne» barnehageplasser fjernet med et pennestrøk. Tall fra årets barnehageopptak viser at det er flere søkere enn det er plasser, til tross for at regjeringen økte kontantstøtten og trodde det ville gi færre søkere. En oversikt fra Kommunaldepartementet viser at alle kommuner har fått redusert rammetilskuddet i forhold til de rødgrønnes budsjettforslag. colourbox.com Sykehjem tapte pensjonsstrid Lagmannsretten har konkludert med at ideelle sykehjem ikke kan kreve at kommunen dekker de ansattes reguleringspremier. Tillegget – Norge er et langstrakt land med store avstander og spredt befolkning. Man fjerner ikke fjell og fjord ved å fjerne kommunegrenser, sier forbundsleder Mette Nord i en kommentar til ekspertutvalgets forslag om å redusere antall kommuner drastisk. Fagforbundet er bekymret for at avstanden mellom innbyggere og kommune vil bli lengre i store kommuner, ikke bare rent fysisk, men også avstanden mellom beslutningstakere og befolkning. – Det kan godt tenkes at noen kommuner kan være tjent med å bli litt større, men det bør i så fall avgjøres lokalt, mener Fagforbundets leder. SAG Fagforbundet kritisk til tvang i pensjon i forhold til lønnsutviklingen må dekkes av sykehjemmene. Sykehjemmene, som har driftsavtale med Oslo kommune, får med dette ansvaret for oppreguleringer av de ansattes pensjonsrettigheter for den tida de driver virksomheten for kommunen, men også for framtidige oppreguleringer. Framtidig oppregulering Høsten 2011 gikk de tre ideelle sykehjemmene, Nordberghjemmet, Frogner menighetshjem og Sagenehjemmet til sak mot Oslo kommune med krav om at kommunen skulle dekke sykehjemmenes pensjonskostnader. Sykehjemmene fikk medhold i tingretten. Oslo kommune anket saken, og vant i lagmannsretten. En del av driftsavtalen Uenigheten ligger i hvorvidt pensjonsutgiftene er en del av driftsavtalene mellom Oslo kommune og de ideelle sykehjemmene eller ei. De ideelle sykehjemmene tolker driftsavtalene slik at reguleringspremier, det vil si tillegget som må betales i forhold til lønnsutviklingen hos de ansatte, er holdt utenfor. De mener dette er kommunens finansieringsansvar. Oslo kommune fikk lagmannsretten med seg på at alle pensjonsutgifter er inkludert i drifts avtalene hovedstaden har med de ideelle sykehjemmene. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN Ni av ti kvinner er minstepensjonister Ifølge Nav var nær 158.000 personer minstepensjonister ved utgangen av 2013. Dette er 7100 færre enn ett år tidligere. 88 prosent av minstepensjonistene er kvinner, en andel som har stått på stedet hvil det siste tiåret. Andelen minstepensjonister blant alle kvinnelige alderspensjonister har sunket kraftig. Mens rundt halvparten av alle kvinnelige alderspensjonister var minstepensjonister i 2004, var andelen sunket til en tredel på tampen av 2013. Fagbladet 4/2014 < 5 fbaargang2014 fbseksjonSAM