Foto: Per Flakstad ViktiG: – Offentlig sektor er viktig. derfor trenger vi dyktige ansatte, og da må de ha konkurransedyktig lønn. det er dette vårens tariffoppgjør handler om, mener mette nord og klemet rønning-Aaby. – Lønnsforskjellene må reduseres Industriarbeidere har fått høyere lønnstillegg de siste åra enn ansatte i kommunene. I tillegg har ledere og akademikere fått høyere lønnsøkning enn øvrige kommunalt ansatte. Dette ønsker Fagforbundet å gjøre noe med i årets tariffoppgjør. – Vi ser for oss en ramme for årets oppgjør på rundt 3,5 prosent i kommunesektoren, sier Fagforbundets leder Mette Nord og administrativ leder i LO Kommune, Klemet Rønning-Aaby. Oppgjøret i kommunesektoren startet torsdag 3. april, og fristen for en forhandlingsløsning er 30. april. Tall fra teknisk beregningsutvalg viser at kommuneansatte de siste fem årene i gjennomsnitt har fått ca. 5800 kroner mindre i årlig lønnsvekst enn ansatte i industrien. – Vi mener derfor det er rimelig med krav som gjør at noe av dette etterslepet hentes inn igjen, sier Nord og Rønning-Aaby. I tillegg viser tallene fra Teknisk beregningsut valg og ferske tall fra kommunesektorens organisasjon KS at det er klare forskjeller i lønnutviklingen blant de kommuneansatte. Ledere og akademikere som får sin lønn fastsatt gjennom lokale forhandlinger, har i løpet av de siste fem årene fått en lønnøkning som er nesten 53.000 kroner høyere enn andre kommunalt ansatte. – Offentlig sektor er viktig. Det er her vi finner velferdsstatens tilbud til befolkningen. Dette gjelder ikke minst i kommunene der vi er opptatt av god kvalitet på alle tjenester, og det oppnår vi bare med dyktige ansatte. For å få dem, må vi være villig til å gi dem konkurransedyktig lønn, sier Mette Nord. – Det er dette vårens tariffoppgjør i kommunal sektor handler om, fortsetter hun. – Det skal sikre at de ansatte, som vi alle er avhengig av i hverdagen, får sin rettmessige del av den økonomiske veksten vi har i Norge. Fagforbundets rammekrav i tariffperioden 2014–2016 • Sikring av kjøpekraft. • Sikre likelønn og lønnsutvikling ved kombinasjon av generelle tillegg og heving av tariffavtalens ansiennitetsstiger/ minstelønnssatser. • Sikre garantiordninger for å fremme likelønn og lønnsutvikling for lavlønte. • Forsterke retten til uttelling for kompetanse, herunder tilleggs- og spesialutdanning, realkompetanse og lederansvar. • Forsterke retten til full stilling og fast ansettelse. • Heving av tillegg for ubekvem arbeidstid. • Følge opp Stortingets behandling av offentlig uførepensjon, og sikre vilkår og nivå på offentlig AFP og tjenestepensjon. Tariffoppgjøret i offentlig sektor Disse forhandlingene er så langt tidfestet: Torsdag 3. april: Oppgjøret i kommunesektoren starter. Mandag 7. april: Oppgjøret i statsoppgjøret og Spekteroppgjøret (blant annet helseforetakene) starter. Sykehusdelen av avtalen skal forhandles senere. Tirsdag 8. april: Oppgjøret i Oslo kommune starter. Onsdag 9. april: Forhandlingene om bussbransjeavtalen starter. Mandag 26. mai: Forhandlingene om energiavtalen starter. Onsdag 11. juni: Forhandlingsstart i HUK-området (helse, utdanning og kultur) med arbeidsgiverforeningen Virke. Fristen for en forhandlingsløsning i oppgjørene i stat, kommuner og i Oslo er 30. april, men partene kan velge å bryte forhandlingene tidligere hvis de ser at det vil bli umulig å komme til enighet uten hjelp fra en mekler. I skrivende stund er det brudd og mekling i frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og NHO, et oppgjør som tradisjonelt setter rammene for de andre lønnsoppgjørene. Fagbladet 4/2014 < 19 fbaargang2014 fbseksjonSAM