I 2011 var sykefraværet blant renholderne i Fredrikstad kommune på alarmerende 14 prosent. Da ble det satt i gang en rekke tiltak. Det ga resultater. Tekst og foto: TERJE HANSTEEN Vellykket snu operasjon – Vi innså at vi måtte gjøre noe. HMS-gruppa tok tak i problemet sammen med renholdsavdelingen i Bygg og Eiendom i kommunen, og i dag er situasjonen en helt annen, forteller en fornøyd plasstillitsvalgt Unni Kristiansen. Fra toppen på 14 prosent er fraværet nå under ti pro- sent. Usikkerhet og engstelse Grunnen til at sykefraværet var så høyt for tre år siden, tror Kristiansen delvis skyldes en nedbemanning på den tida og delvis signalene de fikk om at renholdet i kommunen skulle settes ut på anbud. Det skapte mye usikkerhet og engstelse. I dag er det derimot en svært fornøyd gjeng Fagbladet møter på Rød skole på Onsøy, der de har sin faste arbeidsplass. De skryter av arbeidsgiveren, som de mener er lyttende og kommer dem i møte. Mange av renholderne har blitt fagarbeidere, det snakkes om en tydeligere nærværskultur på arbeidsplassene, renholderne ser mer til hverandre og blir på den måten bedre kjent med hverandre, de har topp moderne utstyr og gode arbeidssko, og det er tettere oppfølging av sykmeldte. Pluss at en hel rekke sosiale tiltak er satt i verk. Tiltak som virker – Vi har tilbud om ukentlig svømming, strikkekafé, gågruppe, flere sonevise møter, fagdag en gang i året, mer kursing, sommer- og julearrangementer, matdager og fellesturer til fagmesser. De som trenger det i perioder, får lettere rengjøringsoppgaver, sier Wenche Larsen, som er arbeidsleder for en av de fem sonene renholderne er delt inn i. – Statusen har det også skjedd noe med, tilføyer Torhild Halvorsen. – Jeg føler absolutt at jobben jeg gjør har fått større status. Nå har vi en ordentlig jobb, vi er ikke bare «skurekjerringer» lenger. – En annen viktig forskjell er at mens vi tidligere hadde hovedrenhold bare på sommeren, er det nå fordelt over hele året. Det hoper seg ikke opp slik det gjorde før. Vi måtte tømme klasserommene før ferien, og det er ikke rart at vi ble syke, sier Kristiansen, som selv er ambulerende renholder i kommunen. Hun kjører rundt og gjør rent på flere mindre steder. – Mens vaktmestrene tidligere gikk rundt og fortalte oss hva vi skulle gjøre, er det vi selv som nå bestemmer over oppgavene. Det handler om ansvar for eget arbeid, og det betyr at vi har blitt mer selvstendige i jobben. Dessuten har vi blitt mye mer involvert i de andre som jobber her på skolen. poengterer Halvorsen Får økt status Fredrikstad er i en særstilling i Østfold når det gjelder de tiltakene som er satt i gang for å få ned sykefraværet blant renholdere, mener renholderne selv. Hanne Eriksson, avdelingssjef for renholdsavdelingen i Fredrikstad kommune, er langt på vei enig. – Vi er veldig opptatt av renholdernes ve og vel. Når jeg snakker med andre kommuner, føler jeg at vi i Fredrikstad gjør spesielt mye. Vi er flinke med å tilrettelegge, og vi oppfordrer dem til å si ifra hvis de har vondt, slik at de ikke blir helt utslitt. Hvis det er behov for det, bytter vi til et lettere arbeidssted og kan sette inn flere renholdere i en periode. Vi jobber mye med renholderens status og yrkesstolthet og med å øke samholdet på tvers av sonene. MINDRE SYKE: Mange tiltak har gjort arbeidsdagen bedre for renholderne. Fra v. arbeidsleder Wenche Sture Larsen, Torhild Halvorsen, Jorunn Edvardsen, plasstillitsvalgt Unni Kristiansen og Wenche Aasheim Jørgensen. 30 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM