Ålesund og helse48.500 innbyggere. Scorer litt over og litt undergjennomsnittet på de fleste folkehelseparametre. Nye prosjekter: Fire nye turstier. Oppgradert bypark. 24 tureri appen «Maraton». Kommende prosjekter: Planlegger24 kilometer sykkelvei tvers gjennom hele sentrum. Skal restaurerede 418 trappetrinnene fra byparkentil fjellet Aksla. Ålesund og helse48.500 innbyggere. Scorer litt over og litt undergjennomsnittet på de fleste folkehelseparametre. Nye prosjekter: Fire nye turstier. Oppgradert bypark. 24 tureri appen «Maraton». Kommende prosjekter: Planlegger24 kilometer sykkelvei tvers gjennom hele sentrum. Skal restaurerede 418 trappetrinnene fra byparkentil fjellet Aksla. sittehøyder på steinene i dammen til fargespill på hellene under vannet, plassering av belysning og ikke minst drift og vedlikehold. – Vi har stadig diskusjoner og tilpasninger. De nye stiene ligger mer oppover i terrenget enn tidligere, slik at regnvannet går langsmed stiene og gir mindre erosjon. Parken er delt inn i vedlikeholdssoner, slik at vi aldri stenger mer enn en del av gangen, forteller Begic og Hansen. Alt anleggsarbeidet er gjort i egenregi, av kommunens egne parkansatte. – Det er en styrke. Vi bevarer kunnskap i alle ledd, og vi får et eierforhold til parken som vi ellers ikke ville hatt, sier Begic. Blir enda sunnere Nå var ikke ålesundere de slappeste i landet da folkehelse ble satt på dagsorden. Det viser en omfattende kartlegging som danner grunnlag for kommunens folkehelsebarometer. Ålesundere har høyere forventet levealder enn nordmenn flest, og lavere legemeldt sykefravær. De har kortere vei til rekreasjonsområder, men lenger vei til naturområder enn gjennomsnittet. Men det er fortsatt mye å hente – ikke minst på tilrettelegging av sykkelveier og støyreduksjon. Knappe sju prosent av ungdommen sykler til skolen, selv om de fleste unge ålesundere er fysisk aktive. Hanseater- MYE PLANLEGGING: Fagleder Mirza Begic laget de første tegningene over en ny park for 20 år siden. – Det er mange detaljer som skal planlegges og mange som skal være enige om endringer, forteller han. PÅ TUR: Børre Kenneth Thorsen og Stein Sætre – begge pensjonerte brannkonstabler – er blant de frivillige som har sørget for gapahuker, turveier og aktivitetsparker like utenfor sentrum. byen med sine kronglete gater rangeres på bunn i landet av Syklistenes landsforening, og har i dag ikke mer enn 200 syklende daglig, ifølge tellinger utført mellom 2008 og 2011. Kjører videre Det skal det gjøres noe med. I disse dager vedtar Ålesund en bypakke med en rekke overordnede tiltak, blant annet for å redusere biltrafikk og støy samt å få sammenhengende sykkelmulighet gjennom hele sentrum. Det skal skje med bruk av bomring og den statlige belønningsordningen som gir tilskudd for å utvikle kollektivtrafikken mot at biltrafikken reduseres. – Det skal mange kompromisser til for å lage sykkelstier i en by som Ålesund, sier fagleder Mirza Begic. Han peker og forklarer foran kontorveggen i rådhuset. Den er dekket med plansjer, tegninger og kart. – Biltrafikken må tape noe. Gatene er allerede trange, og de blir smalere. Til gjengjeld skal det bli bedre kollektivtilbud og færre biler i sentrum. Framkommeligheten kan likevel bli bedre for de som må kjøre, forklarer Begic. – Frivillige gull verdt Ålesund har landet til sammen fire turstiprosjekter det siste året. En anleggsvei i forbindelse med nytt renseanlegg på Tueneset ble omgjort til turvei og tursti fra Tueneset til Slinningsodden i fjor sommer. Den ble til med innsats fra frivillige, det lokale idrettslaget Skarbøvik IL og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). De gjorde om anleggsveien til turstier, som også er tilgengelig for rullestolbrukere. – Frivillig arbeid er gull verdt. I tillegg til nye rekreasjonsområder, gir det helse og lykke i seg selv å bidra, kommenterer Kobbervik. Det er Børre Kenneth Thorsen enig i. Som fersk brannmannspensjonist påtok han seg vervet å lede organisasjonen «Sammen i friluft». Den er sammensatt av idrettslaget og LHL. Første oppdrag har vært en suksess. Med en gjeng av frivillige er gapahuker, naturstier, hinderløyper, lekeområder og aktivitetspark ved Tueneset blitt virkelighet. – Bruken av området økte helt enormt etter at vi åpnet i fjor. Folk som tidligere var inaktive, går ut, opplever naturen og er aktive. Noen forteller at de har fått et helt nytt liv, forteller Thorsen. 34 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM