Fokus Roy Rindal Driftskoordinator i HIAS IKS og medlem i Fagforbundets faggruppe for vann og avløp. Steinar K. Nybruket Prosjektleder i Norsk Vann. VA-bransjen er Norges største næringsmiddelprodusent og miljøaktør. Samfunnet er helt avhengig av gode og sikre vann- og avløpstjenester for å fungere. Tenk deg selv hvordan en dag uten vann og avløp ville være. Vann og avløp: Rekruttering er et felles ansvar Som alle bransjer er også VA-bransjen avhengig av at det utdannes nye fagfolk med kompetanse som de kan benytte for å videreføre det gode grunnlaget som er lagt ned i dagens infrastruktur. En fersk utredning viser at det i dag er om lag 870 sivilingeniører og 1280 ingeniører i vann- og avløpssektoren i Norge, og det rekrutteres rundt 25 nye sivil ingeniører og 30 ingeniører per år til sektoren. Når det gjelder rekruttering av nye fagfolk, opplever vann og avløp hard konkurranse fra andre bransjer, spesielt fra olje- og gassbransjen. De siste årene har vi dessverre sett at stadig færre velger en VA-faglig studieretning. Samtidig har frafallet fra de eldre i rekkene vært økende. Andelen ansatte ingeniører og sivilingeniører i kommunene som er eldre enn 60 år, har økt fra 10,2 prosent i 2006 til 21,4 prosent i 2013, og denne andelen ventes å øke ytterligere. De samme tendensene ser vi blant fagfolk med yrkesfaglig bakgrunn. Dette betyr at VA-bransjen de kommende årene vil oppleve utfordringer knyttet til et stadig økende kompetansebehov. Gapet mellom antallet som går ut av og antallet som kommer inn i bransjen er stort, og dette fører til stor etterspørsel og sterk konkurranse om personer med VA-faglig kompetanse. For å møte de kommende årenes utfordringer, er det behov for om lag 40 nye sivilingeniører og 50 nye ingeniører per år fram mot 2040. Dette vil kreve at aktører tilknyttet VA-bransjen tar ansvar og gjør en felles innsats for å bedre rekrutteringen. Fagforbundet arbeider aktivt for å ha oversikt over aktuelle utdanningstilbud gjennom samarbeid med blant annet opplæringskontorer, fylkeskommuner og bransjeorganisasjoner, høgskoler og universiteter. Vi jobber fram utdanningstilbud for seksjonens yrkesgrupper, kartlegger og følger opp behov for kompetanseheving, sikrer kvaliteten på utdanningstilbudene og sikrer at det blir utarbeidet kompetanseplaner og at disse følges opp. Vi ønsker også å bevisstgjøre medlemmene på verdien av realkompetanse og hva denne kan brukes til gjennom arbeid for praksiskandidatur og liknende. Satsingsområdene innenfor utdanning og kompetanse ble vedtatt på landskonferansen i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST) i september 2013. De ble videre «For å møte de kommende årenes utfordringer, er det behov for om lag 40 nye sivilingeniører og om lag 50 nye ingeniører per år fram mot 2040.» og vi arbeider for å gjøre utdanningstilbudene kjent for medlemmene via publikasjoner og feltarbeid. Fagforbundets mål er å ha kontakt med alle utdanningssteder som videregående skoler, fagskoler, forankret gjennom prinsipp- og handlingsprogrammet som ble vedtatt på forbundets landsmøte i november 2013. Hovedlinjene er gjeldende i perioden 2013–2017. For å bidra til et best mulig yrkes 36 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM