1600vannverk 43.000km hovedvannledninger 2600avløpsanlegg 51.600km hovedavløpsledninger og overvannsledninger 225.000tonn slamprodukt per år Gjenanskaffelsesverdi: 1053 mrd. kr. Årlig omsetning: 10 mrd. kr. 6000ansatte Nøkkeltall for norsk VA-sektor colourbox.com 1600vannverk 43.000km hovedvannledninger 2600avløpsanlegg 51.600km hovedavløpsledninger og overvannsledninger 225.000tonn slamprodukt per år Gjenanskaffelsesverdi: 1053 mrd. kr. Årlig omsetning: 10 mrd. kr. 6000ansatte Nøkkeltall for norsk VA-sektor colourbox.com faglig tilbud, har Seksjon samferdsel og teknisk etablert faggrupper satt sammen av yrkesaktive medlemmer fra ulike yrkesgrupper som seksjonen organiserer. En av disse er faggruppa for vann og avløp, som i fellesskap med bransjeorganisasjonen Norsk Vann arbeider med å utvikle fagopplæringstilbud for dem som ønsker å arbeide i VA-bransjen. Målet er å etablere og markedsføre en opplæringsvei for folk som ønsker å ta fagbrev i kjemiprosessfaget med en VA-profil. Faggruppa bidrar i dette arbeidet med å utvikle lokale læreplaner, håndboka Hva innebærer det å være lærebedrift, nettverkssamarbeid med ulike bransjeaktører og produksjon av forskjellig profileringsmateriell. Norsk Vann har blant annet utviklet et forkurs for obligatorisk tverrfaglig eksamen i kjemiprosess faget med VA-profil. Målgruppa for dette forkurset er lærlinger som går såkalt kryssløp fra videregående skole og som ikke har Vg2 Kjemi prosess. En annen målgruppe er dem som ønsker å avlegge fagprøve i kjemiprosessfaget som praksis kandidat. Per dags dato er to lærlinger i ferd med å avslutte sine opplæringsløp som fagoperatører i kjemisk prosessindustri ved HIAS IKS (Hamarregionen) og GIVAS (Kongsvingerregionen). Begge disse har tatt Norsk Vanns forkurs. De avlegger sine yrkes teoretiske og praktiske fagprøver i løpet av 2014 og vil med dette ha oppnådd en kompetanse som er svært ettertraktet i VAbransjen. Norsk Vann Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca. 95 prosent av landets innbyggere. Norsk Vann arbeider aktivt for å informere om VA-sektoren og synliggjøre sektorens utfordringer, påvirke regelverk og myndighetsutøvelse, forbedre VA-tjenestene gjennom benchmarking og kompetanseutvikling, forbedre utdanningssystemet og øke rekrutteringen. Fagbladet 4/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonSAM