tisk flotte assistentene til å gå på skolen, ta fagbrev og sikre rekrutteringen til yrket. Derfor er det også svært viktig at vi kan si noe om hva en sykepleier har som arbeidsoppgaver. Det er ikke et yrke der du kan hoppe «rett fra gata» og inn i en tittel, og det er heller ikke yrket som helsefagarbeider. Tenk derfor etter når du søker jobb som sykepleier uten å være kvalifisert, som sykepleier har du mer ansvar enn at det er «moro» å prøve seg. Trine Lise Olsson, sykepleier og sekretær i Fagforbundet Oppland POLITIKK Ikke ei krone til større valgfrihet for barnefamiliene… Dårlig for barna. Dårlig for små barnsforeldrene. Dårlig for likestillingen. Høyre og Fremskrittspartiet er kommet til at de er fornøyd med ett barnehageopptak i året. Før valget mente de samme partiene at «dagens lovfestede rettighet var urettferdig for de foreldre som blir stående uten et barnehagetilbud inntil barnet er nesten to år», som de uttrykte det i Stortinget. DÅRLIGERE TILBUD: Ap-politikere mener den borgerlige regjeringens barnehagetilbud er langt dårligere enn de rødgrønnes. Foto: Heidi Steen • Dagens barneminister Solveig Horne og Høyres barne- og likestillingspolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland uttrykte sterk misnøye. • Solveig Horne uttrykte som saksordfører for barnehagemeldingen sammen med Høyre i Stortinget for under ett år siden (28. mai 2013) at «… en opptrapping til to barnehageopptak er en altfor passiv tilnærming». Vi må kunne forvente en mer offensiv holdning fra partier som til de grader valgte å profilere seg for økt valgfrihet før valget. Fra ansvarlig statsråd sies det nå at regjeringen har en ambisjon om å sikre fleksibilitet i opptak, og at en ordning vil bli forelagt Stortinget i løpet av stortingsperioden. Med andre ord: De har ikke valgt å gi ei eneste krone til større valgfrihet for barnefamiliene. Resultatet er 7000 færre barnehageplasser i 2014 enn hva Stoltenberg-budsjettet la opp til. Rigmor Aasrud og Sonja Mandt, stortingsrepresentanter, Ap UTTALELSE Privatisering, arbeidsmiljøloven og rettigheter for arbeidsfolk Vi har fått en mørkeblå regjering av Høyre og Frp. De har signalisert at de vil svekke og endre dagens arbeidsmiljølov, og spesielt retten til fast arbeid. Arbeidstidsbestemmelser og søndagsåpne butikker er også tiltak de vil endre i negativ retning. Vi ser ingen grunn til at rettigheter fagbevegelsen har brukt mange tiår på å kjempe igjennom, skal bli ødelagt eller svekket. Skal arbeidsmiljøloven endres, må vi gå framover ved å styrke ansettelsesvernet og retten til fast arbeid. Søndagsåpne butikker vil ødelegge et samfunn der vi kan ha en hviledag sammen, og en dag da flest mulig kan ha fri. Undersøkelse som MMI gjennomførte i november 2013, viser at hele 58 prosent av det norske folk ikke ønsker søndagsåpne butikker. Det vil også undergrave de rettigheter vi har i tariffavtaler som skiller mellom uønsket og helt nødvendig arbeid i helg, ettermiddag og natt, og det vi kaller alminnelig hverdag og normalarbeidsdagen. Vi vil også advare mot en privatisering av offentlig sektor og arbeidsplasser. Fagbevegelsen har alltid vært, og vil alltid være med på omstillinger og effektiv og fornuftig drift av offentlig virksomhet. Men dette må skje i samarbeid med fagbevegelsen og de ansatte, ikke ved å svekke arbeidsfolks lønn og pensjonsrettigheter gjennom privatiseringer. Privatiseringer er også starten på en utvikling der billigste an- bud vil være retningsgivende for omsorg og kvalitet. Privatisering av skole, helse og sykehus og liknende vil bety at skattepenger havner som fortjeneste hos private. På lang sikt vil privatisering også bety at de med god råd vil få de beste skoleog helsetjenestene. Fagbevegelsen må uansett regjering ta vare på arbeidsfolks politiske og økonomiske interesser. Fagbevegelsen er sterk og godt organisert i Norge, vi har rett og plikt til å kjempe for våre rettigheter. Derfor må fagbevegelsen finne metoder som hindrer oss i å gå bakover inn i framtida. Uttalelse fra årsmøtet i Fagforbundet Telemark fylkeskommune avd. 095 Når du skal lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr bestillingsoppdrag, kurs, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Kurs: • Nevrobiologisk forståelse av skader etteromsorgssvikt og overgrep mot barn • De evnerike elevene i skolen - elever med høyt potensial • Forebygging og håndtering av problematferd i SFO • Lærere i hardt vær Les mer på fagakademiet.no fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 Fagbladet 4/2014 < 51 fbaargang2014 fbseksjonSAM