Demente møter minner på museum GODE OPPLEVELSER: Med litt tilrettelegging kan et museumsbesøk gi demente gode opplevelser. Her fra en omvisning på Oslo museum avd. Bymuseet. lagt særlig vekt på at demente bør tilrettelagte kulturtilbud utenfor stimuleres til økt livskvalitet institusjon. gjennom kultur og aktivitetstil-Se hele filmen på bud. Likevel har landets demens-www.tekniskmuseum.no Tekst: SIDSEL HJELME rammede til nå hatt få eller ingen Tilrettelagte omvisninger kan gi gode museumsopplevelser for personer med demens. Filmen «Møte med minner» ønsker å inspirere både museer og demensomsorg til å utvikle slike tilbud. Informasjonsfilmen «Møte med minner» er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom flere museer og Geriatrisk ressurssenter i Oslo. Målet er å stimulere museer og demensomsorgen til å samarbeide om å utvikle tilrettelagte tilbud for personer med demens. I filmen ser vi hvordan et tilrettelagt tilbud kan gjennomføres, og hvordan museums- og helsepersonell jobber sammen for å bringe fram gode øyeblikk for demenssyke. Opplegget tar utgangspunkt i gjenstander i museet som de eldre kjenner, og er lagt opp for å stimulere flere sanser. Oslo Museum avd. Bymuseet, Telemuseet, Norsk Teknisk Museum og Geriatrisk ressurssenter i Oslo kommune startet i 2009 et prosjekt med tilrettelagte omvisninger for personer med demens. I 2011 ble prosjektet utvidet med Norsk Folkemuseum og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Formidlingen praktiseres noe forskjellig på de tre pilotmuseene, men inkludering, dialog og interaksjon er viktige stikkord. Ifølge stortingsmelding nr. 49 skal framtidas museum nå ut til publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. I Demensplan 2015 blir det Foto: Oslo Museum Krass kritikk av sykehjem Bråset bo- og omsorgs senter, som eies av Asker og Røyken kommuner, får krass kritikk i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Buskerud. «Bråset bo- og omsorgssenter yter ikke forsvarlige helse- og omsorgstjenester.» Dette er konklusjonen fra Fylkesmannen i Buskerud som iverksatte tilsyn på Bråset etter bekymringsmeldinger og klager. Alvorlig svikt Ifølge Budstikka var Øyvind Hansen en av dem som varslet om KRITISK TILSYN: Bråset bo- og behandlingssenter i Røyken gir ikke forsvarlige helse- og omsorgstjenester, ifølge Fylkesmannen i Buskerud. Foto: Ingrid Løvtun/Budstikka avdelingene ikke står i forhold til behovet, at de ansatte ikke får tilstrekkelig opplæring, og at de får for lite tid til veiledning og kompetansehevende tiltak. I tillegg er det svikt i sykehjemmets kontrollrutiner, og rapporteringen er mangelfull. Strakstiltak Daglig leder Berit Nygård ved Bråset bo- og omsorgssenter har sendt et brev til pasienter og pårørende. Der beklager hun situasjonen, og skriver at ledelsen ved sykehjemmet har iverksatt flere tiltak for å bedre forholdene. Bråset bo- og omsorgssenter er med sine 200 plasser landets største sykehjem, og er organisert som et interkommunalt foretak der Asker og Røyken kommuner eier halvparten hver. Tekst: SIDSEL HJELME alvorlig omsorgssvikt. I fjor skrev han en detaljert rapport til Fylkesmannen, der han i ord og bilder dokumenterer hvordan hans 87 år gamle mor ble forsømt ved en av avdelingene på Bråset, som det nå er ført tilsyn med. – Rapporten viser med tydelighet at disse episodene ikke er enkelttilfeller, men et resultat av alvorlig systemsvikt på overordnet nivå, sier Hansen til Budstikka. Tilsynsrapporten påpeker blant annet at bemanningen på Fagbladet 5/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonHEL