seksjonsleder Fagbrev og yrkesstolthet for portører Det er noe eget med fagbrev. Det gir økt kompetanse, bedre lønn – og synlig stolthet over det arbeidet du gjør. Vi regner med at portørfaget blir virkelighet i 2015. Ja, det er riktig. Det blir trolig allerede neste år et eget fag på Vg3 som bygger på Vg2 helsearbeiderfag, helseservicefag eller ambulansefag. Det gjenstår en høring i september. Læreplanen er ferdig. Portører landet rundt kan glede seg. Vi i Seksjon helse og sosial er begeistret over at en lang prosess nå nærmer seg målet. Det er ikke vanskelig å spore entusiasmen og arbeidsgleden når jeg hilser på portører i møte med pasienter. Fagbrevet vil underbygge det vi allerede vet – at denne yrkesgruppa sørger for god kommunikasjon mellom yrkesgruppene på arbeidsplassen, og de etterlater seg Vi gleder oss til at portør-tydelige spor av kvalitet fagbrevet ser dagens lys. på sin vei. Det blir et løft for helsesektoren Det nye faget skal bidra – og positivt for alle som velger til å dekke samfunnets utdanningen. behov for sikker forflyt ning av pasienter og ivareta helsefaglige støttefunksjoner. Dette er viktige og nødvendige oppgaver for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Raymond Turøy Portørene har fått utvidet ansvar og mer omfattende arbeidsoppgaver enn tidligere – og det stilles stadig større krav til både kompetanse og egnethet. Den nye utdanningen vil bidra til å kvalitetssikre faget og styrke tilliten til yrkesgruppa og helsetjenesten. Vi gleder oss til at portørfagbrevet ser dagens lys. Det blir et løft for helsesektoren – og positivt for alle som velger utdanningen. Forbundet og seksjonen har vært tungt inne i prosessen med å få dette på plass. Vi håper at Fagforbundet blir det naturlige valget for portører i hele landet. Samspillkonferanse 2014 Fagforbundet Seksjon helse og pene samles til konferanse. Har sosial (SHS) inviterer sykepleiere du lyst og mulighet, bør du og helsefagarbeidere til ny sette av 21. og 22. oktober til samspillkonferanse. Dette er faglig påfyll på Gardermoen. fjerde gang disse to yrkesgrup-KES Håndbok fra SHS Akershus Nina Simonsen, leder i Seksjon helse og sosial i Akershus, har skrevet en håndbok for seksjonstillitsvalgte i sitt fylke. Hun har sanket erfaringer som kan komme nybegynnere til nytte. I håndboka fins også informasjon som seksjonstillitsvalgte andre steder kan bruke. Her er informasjon om hva Fagforbundets vedtekter sier Årets ernæringsarbeider i Rogaland Elzbieta Zaradna er utdannet diettkokk fra Polen og arbeider på kjøkkenet ved Haraldsvang omsorgssenter i Haugesund. Hun har vært ansatt i Kjøkkendriften siden 2009, og det var daglig leder i bedriften som nominerte Zaradna til tittelen. – Hun ble kåret til årets ernæringsarbeider blant annet fordi hun har stor yrkesstolthet, og hun er svært ansvarsbevisst, sier Torill Herigstad, kokk og leder i SHS Rogaland. – Dessuten er Elzbieta usedvanlig flink til å balansere ulike smaker mot hverandre, forteller Herigstad. KES – Det kan forekomme feil i alle ledd i håndtering av legemidler. I ettertid kan det også oppstå uventede reaksjoner på legemidlene. Derfor er det viktig at forskriften til legemiddelhåndtering klart definerer utdeling av medisiner, sier Raymond Turøy, leder i SHS. Fagforbundet har nylig uttalt seg i en høringsrunde omkring revisjon av forskriften til Lov om legemiddelhåndtering. I den forbindelse peker forbundet på at forslaget ikke har noen klar definisjon på begrepet utdeling. – Hvis utdeling skal defineres kun som en fysisk utlevering av om din rolle som seksjonstillitsvalgt, tips til tema for lokale fagdager, oversikt over yrkesgrupper som hører inn under seksjonen, merkedager for yrkesgrupper i tillegg til lokal informasjon. Håndboka kan lastes ned fra nettsida til Fagforbundet Akershus. KES Uklart om legemiddelhåndtering medisin til pasient, er vi bekymret for at vesentlig kvalitetssikring kan gå tapt. Hvem som skal observere pasienten i forhold til umiddelbare bivirkninger? Og hvem skal observere pasienter som eventuelt ikke tar medisinen? spør Turøy. – Hvis det er slik at de som deltar i det ytterste leddet i håndteringen, kun skal anses som praktiske utdelere, og ikke som en del av kvalitetskjeden, foreslår vi at dagens definisjon av utdeling opprettholdes, sier SHS-lederen. KES 38 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL