BUA-prosjekt skal synliggjøre faget fagbrev. Betyr det at de får andre arbeidsoppgaver og annet ansvar, eller fortsetter de bare å jobbe som før? spør nestleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst, May Britt Sundal. Prosjektet består av mange delmål, blant annet skal de se på utlysningstekster for å påvirke kommunene til å søke etter fagarbeidere – ikke assistenter – når de har ledige stillinger i for eksempel barnehager. I tillegg skal det jobbes videre med flere fagskoletilbud, bedre muligheter for å ta fagbrev som voksen og for at fagarbeidere skal kunne videreutvikle seg gjennom kurs og etterutdanning. En viktig del av arbeidet er også å få BUA-ungdom til å stille i yrkes-NM, og å samarbeide med de andre nordiske landene om et nordisk mesterskap. PF Illustrasjonsfoto: Titti Brun Fagforbundets BUA-projsekt skal vise fram barne- og ungdomsarbeiderfaget og synliggjøre den viktige kunnskapen som disse fagarbeiderne representerer. Forbundet har allerede lyst ut en toårig stilling som leder av prosjektet. Etter planen skal det også etableres en referansegruppe. Hovedmålet er å synliggjøre faget, og samtidig gi arbeidsgivere kunnskap om yrket og hvordan kunnskapen til fagarbeiderne kan brukes i arbeidslivet. – Vi ønsker blant annet å finne ut hva som skjer med voksne ansatte etter at de har tatt Demente møter minner på museum Filmen «Møte med minner» ønsker å inspirere både museer og demensomsorg til å utvikle tilrettelagte museumsopplevelser. Informasjonsfilmen «Møte med minner» er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom flere museer og Geriatrisk ressurssenter i Oslo. I filmen ser vi hvordan et tilrettelagt tilbud kan gjennomføres, og hvordan museums- og helsepersonell jobber sammen for å bringe fram gode øyeblikk for demenssyke. Opplegget tar utgangspunkt i gjenstander i museet som de eldre kjenner, og er lagt opp for å stimulere flere sanser. Oslo Museum avd. Bymuseet, Telemuseet, Norsk Teknisk Museum og Geriatrisk ressurs- GODE OPPLEVELSER: Med litt tilrettelegging kan et museumsbesøk gi demente gode opplevelser. Her fra en omvisning på Oslo museum avd. Bymuseet. senter i Oslo kommune startet i 2009 et prosjekt med tilrettelagte omvisninger for personer med demens. I 2011 ble prosjektet utvidet med Norsk Folkemuseum og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Formidlingen praktiseres noe forskjellig på de tre pilotmuseene, men inkludering, dialog og interaksjon er viktige stikkord. Ifølge stortingsmelding nr. 49 skal framtidas museum nå Foto: Oslo Museum 350 millioner til barnehjemsbarn ut til publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. I Demensplan 2015 blir det lagt særlig vekt på at demente bør stimuleres til økt livskvalitet gjennom kultur og aktivitetstilbud. Likevel har landets demensrammede til nå hatt få tilrettelagte kulturtilbud utenfor institusjon. Se hele filmen på www. tekniskmuseum.no Tekst: SIDSEL HJELME Tallet på tidligere barnehjemsbarn som har fått oppreisning, er nå oppe i 1885, opplyser generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne til NTB. Beløpene fra stat og kommuner utgjør til sammen 350 millioner kroner. – Vi har ytterligere flere hundre som venter på avgjørelse, og vi får stadig inn nye medlemmer som vil søke om oppreisning, sier Ødegaard. Du kan søke staten om rettferdsvederlag dersom du har vært på barnehjem, skolehjem eller fosterhjem, og blitt utsatt for fysiske og psykiske overgrep, omsorgssvikt og mangelfull skolegang. SHJ Illustrasjonsfoto: colourbox Fagbladet 5/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonKIR