Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Bilkjøring og HMS SPØRSMÅL: Jeg skal legge inn • Er den fleksibel nok, merksomhet tilsvarende 0,75 forslag til arbeidsmiljøutvalget slik at alle ansatte, i promille. Hvilke rutiner har (AMU) om retningslinjer for som ventelig skal dere for å fange opp trafikkbilkjøring i virksomheten. I kjøre bilen, kan farlige situasjoner? denne omgangen er det HMSregulere seter, ratt • En pekepinn på sikker perspektivet som skal løftes osv. slik at kjørestilkjøring vil dere få fram. Hvilke punkter skal vi lingen blir optimal? ved å sjekke antall ta med, og er dette egentlig en • Har bilen klimaansmå uhell og sak for AMU? O.B. legg? Du aksepterer skader på vel ikke temperaturer bilparken. SVAR: Jeg oppfatter at dette over 30 grader celsius Her er flere dreier seg om vanlige personpå kontoret om sommespørsmål til biler som blir brukt i jobbren, og da skal du heller vurdering: sammenheng, altså ikke lasteikke gjøre det i en bil der • Hvordan er bilkjøring, varetransport og du tilbringer deler av kjøretiden liknende. Dette er definitivt et arbeidsdagen. mellom avtavernespørsmål, både teknisk, • Om bedriften eller arbeids• Når de tekniske spesifikalene planlagt? Er det lagt opp organisatorisk og psykisk. giver pålegger bruk av bil ved sjonene er klare, må dere få til å bruke så liten tid som Her er noen spørsmål jeg tjenestereiser, bør dere altså på plass rutiner for sikker mulig, og er det trafikksikker mener det er fornuftig å vurdere. vurdere HMS før anskaffelse. kjøring. Gjerne oppfriskkjøring? Jeg tar utgangspunkt i at bilen Fleksibel sittestilling, god ningskurs med vekt på • Har dere regler for kjøring i denne sammenhengen er et sikt, sterkere motor enn den økonomisk og trafikksikker etter lange dager, anstrenarbeidsredskap som er stilt til absolutt minste på biltypen, atferd. Dessuten vet vi fra ny gende økter eller vakter på arbeidstakernes disposisjon. klimaanlegg og eventuelt forskning at oppmerksomkveld og natt? • Ville du brukt denne bilen firehjulsdrift hvis dere skal heten etter lange skift og Og til slutt: må dere kjøre, privat, eller ville lederen brukt kjøre på kronglete veier, er arbeidsøkter er synkende. eller kan dere ta dere fram på den privat? Er svaret nei, er momenter å tenke gjennom Etter vakter på ti–tolv timer andre måter? antakelig kvaliteten for dårlig. i en slik vurdering. kjører mange med en oppArne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv Pensjon: Lavere opptjening enn jeg trodde SPØRSMÅL: Jeg skal gå av med pensjon sluttlønn ved pensjonsalder. KLP betaler Uansett grunn til at du ikke var innmeldt, om et halvt år, og i den forbindelse har jeg da forskjellen mellom folketrygdens ytelser har du krav på den pensjonen du skulle undersøkt hos KLP hvilken pensjonsog 66 prosent. hatt som om du var innmeldt hele tida utbetaling jeg kan forvente. Jeg ble overImidlertid er det slik at enkelte kom( under forutsetning av at stillingsstørrelsen rasket over at jeg kun var godskrevet muner ikke har meldt alle sine arbeidsdin er høy nok – de siste årene mer enn 14 års medlemstid, selv om jeg har arbeidet takere inn i tjenestepensjonsordningen. 14 timer per uke). i kommunen siden 1980, altså i 34 år. KLP betaler selvsagt kun i samme Det du må gjøre, er selv – eller gjennom Hvordan skal jeg gå videre med dette? utstrekning som arbeidstakerne har vært tillitsvalgt – å kreve at kommunen P.B. innmeldt. Det kan være mange grunner til behandler deg som om du var innmeldt at innmelding ikke har skjedd; enten ved hele tida. Dette må du kreve skriftlig. SVAR: Dine rettigheter til pensjon er en at det har vært en registreringsfeil, eller at Dersom kommunen avviser dette, må du ta kombinasjon av folketrygdens ytelser og kommunen på 70og 80tallet mente de saken videre til Fagforbundets kompetanseytelsene som er tatt inn i tariffavtalen for ikke var forpliktet til å melde inn alle senter som vil hjelpe deg. Husk at du må kommunesektoren. Kort forklart er det slik arbeidstakerne. Noen skrev også under behandle dette raskt, fordi det kan oppstå at dersom du har minst 30 års opptjeningssåkalte reservasjonserklæringer da foreldelse av kravet ditt. tid i den kommunale pensjonsordningen, kommunale tjenestepensjonsordninger Kjetil Edvardsen, forbundsadvokat så skal du totalt motta 66 prosent av din ble innført på 70og 80tallet. Fagbladet 5/2014 < 25 fbaargang2014 fbseksjonKON