Offensiv fra private revisorer I en ny brosjyre går Revisorforeningen offensivt ut mot kommuner «– Dobbelt så god til halve prisenKon ollu va ge Bergen er svæ K mmunal R po , 27. ma s 2014 il eds » Så langt har 44 kommuner satt og fylkeskommuner for å få dem til å velge private revisorer. Kampanjebrosjyren fra Revisorforeningen, Revisjon i kommuner og fylkeskommuner, understreker at kommuner og fylkeskommuner er et satsingsområde for foreningens medlemmer. Innbyggernes penger Fordelene ved å privatisere kommunal revisjon er mange, ifølge brosjyren, blant annet at privat revisjon oppfattes som mer uavhengig. – Det er ingen forskjell på kommunal og privat revisjon når det gjelder uavhengighet. Hovedspørsmålet er om kontrollen skal være offentlig eller ikke, sier Fanny Voldnes, leder av ut revisjonen til samfunnsøkonomisk avdeling i Fagforbun private. det. Hun understreker at for Fagforbundet er Voldnes mener det viktig at revisjonen forblir offentlig. betydningen av – Det er bruken av innbyggernes penger kommunalrevisom kontrolleres, sier hun. sjon som demokratisk kontroll – Mobiliserer Revisorforeningens brosjyre er et forsøk på å få flere kommuner som kunder, noe foreningen har jobbet og lobbet for i flere år, ifølge Voldnes. Forskriften som gjorde det mulig å konkurranseutsette kommunal revisjon, kom i 2004. av offentlige penger, er undervurdert. – Kommunerevisorer gjør en kjempeviktig jobb, men den har tradisjonelt vært «usynlig » for de fleste. Dette har gjort det enklere for private å selge seg inn, sier Voldnes, som mener tida er inne for virkelig å stå opp for kommunerevisjonen. NBM Verdenserklæring i norsk utgave Foto: Tor Erik H.Mathiesen Manifest mot mobbing Fagforbundet er en av partene i Manifest mot mobbing. Til sammen har 403 kommuner gjennom manifestet forpliktet seg til å arbeide aktivt mot mobbing. Hvert år er det en egen aksjonsuke for å få ekstra oppmerksomhet rundt mobbeproblematikk. I år foregår dette fra 1. til 7. september. Da blir det arrangementer sentralt og ikke minst lokalt. I år skal det være ekstra oppmerksomhet rundt mobbing på nettet. Begynn gjerne allerede nå å planlegge aktiviteter. Som en start kan det være lurt å spørre på arbeidsplassen om den har noen handlingsplan mot mobbing og eventuelt mot digital mobbing. PF arkiver er beskyttet av en FNgodkjent verdenserklæring. Den ferske norske versjonen av erklæringen blir en god veileder for alle som jobber med dokumentforvaltning. Det mener leder i faggruppa for arkivansatte i Fagforbundet, Sidsel Liborg. – Vi er kjempestolt av verdenserklæringen for arkiver, sier hun fornøyd. Hun har vært aktiv i arbeidet med å oversette erklæringen, sammen med representanter fra Norsk arkivråd, Landslaget for lokal- og privatarkiv, Arkivarforeningen, KS, og Kulturrådet. Den norske oversettelsen er godkjent av Arkivverket. – Sammen med lovverket er denne erklæringen det tydeligste vi har om hva arkiver skal stå for, fortsetter Liborg. Synliggjør arkivarbeid Verdenserklæringen synliggjør betydningen av å bevare dokumenter på en god måte. – Hvis du ikke tar vare på dokumentasjon, har du ingen historie, sToLT: – Det er flott at vi har fått Verdenserklæringen om arkiver oversatt til norsk, sier leder i faggruppa for arkivansatte i Fagforbundet, sidsel Liborg. Bildet viser den eldste boken i Bergen byarkiv fra 1500 tallet. sier Liborg, og siterer fra erklæringen: «Vi anerkjenner arkivarenes rolle som profesjonelle fagpersoner med grunnleggende og spesialisert utdanning, som tjener sitt samfunn ved å bidra til at arkiver blir skapt, og ved å velge ut, forvalte og gjøre arkivmaterialet tilgjengelig for bruk.» Erklæringen er viktig fordi den forplikter oss til å ivareta dokumentasjon, understreker Liborg. – At erklæringen er verdensomspennende, gjør den desto mer viktig, legger hun til. Liborg håper å kunne informere om verdenserklæringen og dele ut den norske versjonen til alle som deltar på arkivarenes fagdager i Fagforbundet i september. Tekst: NiNa BerggreN MoNseN Fagbladet 5/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonKON