Frykter framtida Trond Finstad ved Moss kemnerkontor frykter for både arbeidsplasser og kommunenes økonomi når staten overtar noen av kemnerkontorenes oppgaver fra 1. januar. Tekst og foto: Per Flakstad M M ange slag har stått om hvem som skal stå for kemnerkontorenes oppgaver, kommunene eller staten. Fra 1. januar neste år skal arbeidsgiverne rapportere arbeidstakernes ansettelses- og inntektsforhold til staten. Dermed vil de ansatte på de lokale kemnerkontorene enten få bedre tid til kontroll og innfordring, eller de kan bli flyttet til andre arbeidsoppgaver fordi rådmenn og politikere i kommuner med stram økonomi ser innsparingsmuligheter. Det er denne siste muligheten som bekymrer Trond Finstad. Han er nestleder i Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon (SKA) sentralt, fylkesleder i SKA Østfold og til daglig ansatt hos kemneren i Moss. – Nå er det bare noen måneder igjen til denne innrapporteringen overføres til et statlig nivå, og vi vet ennå ikke hvilke konkrete følger dette kommer til å få for de ansatte på kemnerkontorene. Mange vet ikke hva de skal gjøre etter nyttår. Jeg har fått flere bekymrede spørsmål fra medlemmer om hva som kommer til å skje med dem, og det er frustrerende ikke å kunne gi ordentlige svar, sier han. Konsekvenser ikke utredet En viktig grunn til at Trond Finstad ikke har gode svar til medlemmene, er at konsekvensene av endrede skatteoppkrevingsrutiner ikke er utredet. I konsekvensutredningen som ble sluttført i februar i fjor, heter det at forutsetningene for utredningen ble endret underveis ved at det ble tatt beslutninger om at ansvaret for førstelinjetjeneste, informasjon og veiledning skal ligge til skatteetaten. Etter det har arbeidsgruppa i liten grad sett på spørsmålet om organisering. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal se på oppgavefordeling mellom de ulike aktørene i Etatenes Fellesforvaltning som er etablert i forbindelse med den nye a-ordningen, var ikke Fagforbundet tiltenkt en plass i gruppa, men Trond Finstad påpekte at forbundet har mange medlemmer på de lokale kemnerkontorene og at reformen i stor grad vil berøre deres arbeidssituasjon. Derfor krevde han plass i gruppa, og han fikk plass. Mister nærhet En bekymring i forbindelse med reformen er at et nytt statlig kontor vil miste den nærheten som de kommunale kemnerkontorene har hatt til det lokale næringslivet. – Når det for eksempel etableres en ny restaurant, vil vi raskt få kjennskap til det. Vi kan besøke den og gi informasjon, samtidig som vi sjekker at alt er som det skal i forhold til innrapportering og betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, sier Finstad. – Hvis den statlige innrapporteringen skal organiseres ved at det etableres et stort kontor et eller annet sted i landet, vil denne nærheten forsvinne. Når mange millioner meldinger skal sendes sentralt, vil faren øke BekYMret: trond Finstad er bekymret både for lokale arbeidsplasser og den offentlige økonomien når ny felles innrappor- tering fra arbeidsgiverne trer i kraft fra 1. januar. 30 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON