for at manglende rapportering og andre feil oppdages sent. Dette kan bidra til at kommunene blir stående med større restanser for innbetalt skatt, noe som blant annet skjedde i Danmark da skatteoppkrevingen ble omorganisert til en enhetsorganisasjon, fortsetter han. To år etter omorganiseringen var de manglende innbetalingene (restansen) økt fra 14,8 milliarder kroner til 22,7 milliarder, ifølge den danske Rigsrevisjonen. På ett år økte skattegjelden til 1,7 milliarder, med et anslått skattetap på ca. 400 millioner kroner. Dreier seg om offentlig økonomi – For mange norske kommuner vil dette være svært alvorlig, mener Trond Finstad. EDAG og a-ordningen • A-ordningen er en ny felles ordning for innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. • Ordningen trer i kraft 1. januar 2015. • EDAG (elektronisk dialog med arbeidsgivere) er et samarbeidsprosjekt mellom Nav, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. EDAGprosjektet skal legge til rette for a-ordningen. • Målet med a-ordningen er å samkjøre myndighetenes krav til innrapportering av opplysninger om inntekts- og ansettelsesforhold slik at de opplysningspliktige enkelt kan oppfylle rapporteringsplikten. • EDAG-prosjektet startet i 2011 og avsluttes med innføringen av a-ordningen fra nyttår. • Etatenes Fellesforvaltning (EFF) skal ha ansvar for drift og videreutvikling av a-meldingen som skal brukes til å rapportere ansettelses- og inntektsopplysninger. I tillegg har de ansvaret for publikumskontakt og veiledning. • Etatenes Fellesforvaltning blir organisert under Skattedirektøren, og forvaltningen vil være operativ fra nyttår. – I Moss kommune, der jeg arbeider, går drøyt tre milliarder kroner gjennom kemnerkontoret hvert år. Hvis stat og kommune mister bare én prosent av disse inntektene på grunn av manglende innrapportering, betyr det et tap på over 30 millioner kroner. – Det er mye penger for kommuner som sliter med stram økonomi. – Med dette som bakteppe, er det viktig at de lokale kemnerkontorene beholder muligheten for å drive kontroll og oppfølging. Dette dreier seg ikke bare om lokale arbeidsplasser, men også om offentlig kontroll, sier nestleder Trond Finstad i Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon. Fagbladet 5/2014 < 31 fbaargang2014 fbseksjonKON