GratulererØkende medlemstall Seksjon kontor og administrasjon øker medlemstallet. – Vi håper alle aktivitetene vi har hatt og framtidige prosjekter i fylkene og sentralt, er med på å underbygge vervejobben, sa styreleder Britt Silseth, under seksjonens styremøte av april. Hun oppfordrer alle medlemmer til å bidra til veksten gjennom å snakke med kolleger om de faglige tilbudene og innflytelsen folk får på arbeidsplassen av å være fagorganisert. NBM Fagdag for kontoransatte i Helse Sør-Øst Seksjon kontor og administrasjon inviterer til fagdager for kontoransatte i Helse Sør-Øst 3., 4. og 5. juni. Fagdagene arrangeres i Oppland, Oslo og Agder, og du kan melde deg på der det passer best. Tema er taushetsplikt og etikk, med pasient- og brukerombud Knut Fredrik Thorne i Akershus som inn leder. Det er ingen kursavgift for medlemmer i Fagforbundet. For mer informasjon og påmelding, se seksjonens hjemmeside, www.fagforbundet.no/ska NBM Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt til alle kontoransatte! Fagforbundet markerte Kontoransattes dag 27. april. Hensikten med dagen er å anerkjenne det viktige arbeidet som utøves av sekretærer, saksbehandlere, resepsjonister og andre som utfører kontorfaglige oppgaver. Dagen har sin opprinnelse fra USA, og ble første gang markert i 1952. Sekretærens dag markeres i mange land. NBM VIKTIG ARBEID: Merkantilt ansatte blir satt pris på over store deler av verden når Kontoransattes dag markeres. Høstens fagdager for kontoransatte Faggruppe kontoransatte arrangerer fagdager i oktober og november. 16. oktober skal advokat Kurt Bjørnnes snakke om forvaltningsloven og offentlighetsloven. 20. november blir det fagdag for kontoransatte i barnevernstjenesten i kommunene, Bufetat og BUP. Følg med på Fagforbundets hjemmesider for program og tidspunkt. NBM GratulererØkende medlemstall Seksjon kontor og administrasjon øker medlemstallet. – Vi håper alle aktivitetene vi har hatt og framtidige prosjekter i fylkene og sentralt, er med på å underbygge vervejobben, sa styreleder Britt Silseth, under seksjonens styremøte av april. Hun oppfordrer alle medlemmer til å bidra til veksten gjennom å snakke med kolleger om de faglige tilbudene og innflytelsen folk får på arbeidsplassen av å være fagorganisert. NBM Fagdag for kontoransatte i Helse Sør-Øst Seksjon kontor og administrasjon inviterer til fagdager for kontoransatte i Helse Sør-Øst 3., 4. og 5. juni. Fagdagene arrangeres i Oppland, Oslo og Agder, og du kan melde deg på der det passer best. Tema er taushetsplikt og etikk, med pasient- og brukerombud Knut Fredrik Thorne i Akershus som inn leder. Det er ingen kursavgift for medlemmer i Fagforbundet. For mer informasjon og påmelding, se seksjonens hjemmeside, www.fagforbundet.no/ska NBM Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt til alle kontoransatte! Fagforbundet markerte Kontoransattes dag 27. april. Hensikten med dagen er å anerkjenne det viktige arbeidet som utøves av sekretærer, saksbehandlere, resepsjonister og andre som utfører kontorfaglige oppgaver. Dagen har sin opprinnelse fra USA, og ble første gang markert i 1952. Sekretærens dag markeres i mange land. NBM VIKTIG ARBEID: Merkantilt ansatte blir satt pris på over store deler av verden når Kontoransattes dag markeres. Høstens fagdager for kontoransatte Faggruppe kontoransatte arrangerer fagdager i oktober og november. 16. oktober skal advokat Kurt Bjørnnes snakke om forvaltningsloven og offentlighetsloven. 20. november blir det fagdag for kontoransatte i barnevernstjenesten i kommunene, Bufetat og BUP. Følg med på Fagforbundets hjemmesider for program og tidspunkt. NBM SEKSJONSLEDER Språk er makt Eit kjent ordtak seier at språk er makt. I praksis kan ein nytte denne makta sjølv, eller kanskje enda viktigare, avdekke andre sitt maktmisbruk på ulike samfunnsområde. Språk som makt fungerer sjølvsagt og i mange andre situasjonar. Det er både viktig og nyttig å kunne kommunisere godt både på bokmål, nynorsk og andre språk. Vår identitet og sjølvkjensle er sterkt knyta til språk gjennom vår eiga dialekt. I skrivande stund er det ein debatt om fornying av språket i Grunnlova som på ulikt vis stadfester ordtaket over. Grunnlova er den høgste rettskjelda i Noreg og inneheld mellom anna reglar om statsforma, om menneskerettar og om fordelinga av makt mellom Stortinget, regjeringa og domstolane. Ho er ein slags kontrakt mellom folket og dei som styrer. Grunnlova slår fast at det er folket som legitimerer Grunnlova er vårt fundament makta, og at dei som sty- for eit levande demokrati. rer, må vera folkevalde. Derfor er det viktig at lova har ein Grunnlova er vårt språkform som folk forstår. fundament for eit levande demokrati. Derfor er det viktig at lova har ein språkform som folk forstår. Dagens Grunnlov byggjer på stortingsadministrasjonens språkversjon av 1903 – eit gammalmodig dansk-norsk språk som er vanskeleg å lesa. Mange meiner at dette er eit demokratisk problem. Eit grunnlovsspråkutval leverte i september 2012 ein rapport om utarbeiding av språkleg oppdaterte tekstversjonar av grunnlova på bokmål og nynorsk. Mandatet var å modernisere Grunnlova reint språkleg for å verta eit meir levande dokument i det norske folkestyret, på begge målføre. No har denne saka vorte eit betent språkspørsmål i jubileumsåret 2014. Dei raudgrøne partia ynskjer seg ein modernisert bokmålsversjon og ein nynorskversjon. Dei borgarlege ynskjer verken ei moderne språkdrakt eller ein versjon på nynorsk. Kva vedtak Stortinget fattar, veit eg ikkje i skrivande stund, men når de les dette, håpar eg at det er vedteke at Grunnlova skal vere både på bokmål og nynorsk. Da kan eg ynskje alle ei framtid med språkleg mangfald. Britt Silseth 38 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON