Fagbladet 5/2014 < 13 RØDT: Under 15 000 innbyggere Mellom 15 000 og 20 000 innbyggere GULT: GRØNT: Over 20 000 innbyggere fordi de tenkte at det er bedre å gjøre det frivillig nå enn å bli tvunget til det senere, sier Minsaas Skanke og får støtte av Bente Skjærseth. – Nå kunne vi valgt å stå sammen og fått bestemt mer selv, sier Skjærseth. Hun er skeptisk til en storkommune på Fosen-halvøya, som i dag består av mange kommuner både i Nordog Sør-Trøndelag. – Jeg vil ikke at det skal bli for stort og for lange avstander, sier hun. Men hva om kommunesenteret hadde blitt lagt til Bjugn? Hadde de tre ja-ørlendingene vært like positive? – Ja, vi er to små kommuner som samarbeider om det meste, og det er ingen grunn til at vi ikke skal slå oss sammen, fastslår de tre. – Ofrer ikke kommunen Et kvarters kjøretur unna, er holdningene stikk motsatt. Bjugn-ordfører Arnfi nn Astad forstår ikke hvorfor to velfungerende forsvarskommuner skal slå seg sammen. Særlig ikke når de allerede samarbeider godt på fl ere områder. – Jeg er valgt for å ivareta befolkningen i Bjugn. Da kan jeg ikke gi Bjugn bort til en annen kommune, legger ordføreren bestemt til. 75-åringen er inne i sitt 16. år som ordfører i den lille kommunen. Heller storkommune På Cafe og litt te i Bjugn sentrum sitter tre nei-bjugninger. Ståle Pedersen jobber som omsorgsarbeider i bofellesskap, Arnhild Berg Hellem sitter på servicekontoret på rådhuset og Bjørn Rosø er driftsoperatør i avløpssektoren. – Vi følte oss latterliggjort, sier Berg Hellem. Hun var åpen for sammenslåing i utgangspunktet, men uttalelser fra politikere i regionen og signalene fra den nye regjeringen fi kk henne til å endre mening. Norske kommuner bør i framtida ha minst 15.000–20.000 innbyggere for å klare å løse oppgavene på en god måte, fastslår et ekspertutvalg nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. – Utvalgets anbefalinger om kommunestørrelse innebærer at vi kan ende opp med rundt 100 kommuner, sa utvalgets leder og professor i statsvitenskap Signy Irene Vabo da hun la fram rapporten. Færre kommuner vil redusere bruken av interkommunalt samarbeid, som blir kritisert for å være udemokratisk. Kommunalminister Jan Tore Sanner vil på sin side ikke sette en minimumsgrense for antall innbyggere eller anslå hvor mange kommuner Norge ender opp med. – Rapporten sier imidlertid noe om hvor store kommunene bør være for å få gode fagmiljøer, sa Sanner. Hva som vil skje med kommuner som ikke vil slå seg sammen frivillig, vil kommunalministeren ikke si noe om ennå. I mai legger regjeringen fram kommuneproposisjonen. Der vil Sanner lette på sløret om kommunereformen. Fagforbundet er bekymret for at avstanden mellom innbyggere og kommune vil bli lengre i store kommuner, ikke bare rent fysisk, men også avstanden mellom beslutningstakere og befolkning. – Det kan godt tenkes at noen kommuner kan være tjent med å bli litt større, men det bør avgjøres lokalt, mener Mette Nord, Fagforbundets leder. – Kan ende opp med 100 kommuner < Under 15.000 innbyggere Mellom 15.000 og 20.000 innbyggere Over 20.000 innbyggere Illustrasjon: Dagbladet kommuner var det i Norge på det meste i 1930. 747 fbaargang2014 fbseksjonSAM