Truet med å stenge brannstasjonen Ansatte ved Ålesund brannsta-anlegg og å opprette rene og ingen kjennskap til kreftfaren sjon reddet pengene til tiltak urene soner. og behovet for rene og urene for å bedre helse, miljø og sik-Ti dager senere vedtok bysty-soner, men det er ikke så rart. kerhet i siste liten. ret å få pengene på plass igjen. Det er jo ikke så lenge vi selv Ålesund kommune må spare, Da hadde verneombudet truet har hatt fokus på dette, sier og 1. april kuttet kommunen med å stenge stasjonene, mens hovedtillitsvalgt ved Ålesund 6,7 millioner kroner avsatt til tillitsvalgte gjennomførte et brannstasjon, Marius Aas. Han utbedringer på byens to brann-omfattende opplysningsarbeid beskriver det som et massivt stasjoner. Pengene skulle blant overfor politikerne. behov for informasjon overfor annet brukes til ventilasjons-– De visste ingenting. Hadde beslutningstakerne. OT GIFTIGE KLÆR: Ålesund brannstasjon trenger forbedringer. I april var de nær ved å miste pengene til opprustning. Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås Foto: Ola Tømmerås Tips for å redde helsa Gode råd om rutiner for arbeid i giftig røyk er samlet i en egen folder. Det kan redusere kreftfaren for ansatte i brann- og redningstjenesten. Norsk brannmannsforum og Fagforbundet har satt helsa til ansatte i brann og redning på dagsorden. Alarmen gikk da internasjonale undersøkelser dokumenterte uvanlig høy forekomst av kreft blant ansatte i brann og redningsvesen. Samtidig fører Fagforbundet nå yrkeserstatningssak for en kreftrammet brannkonstabel i Bergen. (Se Fagbladet nr. 3) – Vi handler nå – Vi trenger ikke å vente på flere undersøkelser for å handle. Forebygging kan vi begynne med nå. Vi vet nok til å vite at noe må gjøres, sier Dag Skaseth. Han har ledet arbeidet med folderen i Norsk brannmannsforum. Under fjorårets brannkonferanse i Göteborg presenterte svenske kolleger undersøkelser som viste at brannmenn har fire ganger høyere forekomst av prostatakreft etter ti år i yrket. Samtidig har flere brannstasjoner i Sverige gjennomført omfattende rutineendringer for å redusere eksponering av giftstoffer og røyk på jobb. Trenger nye rutiner Norsk brannmannsforum tok på seg oppgaven med å lage en folder med forslag til rutiner og bygningsmessige forbedringer på stasjonene. Den ble presentert på årets brannkonferanse i Stavanger i april, Folderen beskriver bedre bruk av beskyttelse, rene og VIKTIG INFO: Norsk brannmannsforum har i samarbeid med Fagforbundet gitt ut folderen «Jobbe i farlig røyk». – Vi må handle nå, mener Dag Skaseth og Jørn Davidsen fra Norsk brannmannsforum. urene soner i bilen og på stasjonen, klesrutiner, anbefalte minimumskrav til bygninger og egne vaskemaskiner for brukt og forurenset arbeidstøy. Sjokkerende mange syke Bevisstheten om kreftfaren og om mengdene med gift som frigjøres når et moderne hjem brenner, har økt blant brann- og redningsmenn. Mange sykdomstilfeller er avdekket. – Jeg er sjokkert over hvor mange av våre pensjonister som er sjuke eller som har hatt kreft, sier Skaseth. Folderen finner du på www.fagforbundet.no/sst/ Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Ny bussavtale avgjøres av medlemmene Nå skal medlemmene avgjøre om de godtar tariffoppgjøret for bussjåfører. Et flertall i forhandlingsdelegasjonen anbefalte resultatet etter å ha meklet på overtid. Innen 20. mai skal medlemmene i Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Jernbaneforbundet og Yrkestrafikkforbundet si sin mening gjennom uravstemning Forhandlingsdelegasjonen fra Fagforbundet ville ikke anbefale det endelige resultatet. – Utgangspunktet var å få sjåførene opp på samme nivå som industriarbeidere. Det er fortsatt langt igjen, selv om resultatet isolert sett ikke er dårlig. I tillegg ønsket vi bedre regulering av arbeidstida, sier forhandlingsleder Stein Guldbrandsen i Fagforbundet. OT SPENNENDE AVSTEMNING: Medlemmene i fire forbund avgjør nå om bussbransjeavtalen godkjennes. Fagbladet 5/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonSAM