Renholder Solfrid Løvås er godt beskyttet når hun klargjør et rom på St. Olavs hospital i Trondheim. Hun følger grundige rutiner for å hindre smittespredning. Nå møter renholdere i kommunene mye av de samme utfordringene. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: OLE MORTEN MELGÅRD M M ed samhandlingsreformen utskrives sykehuspasienter tidligere til sine hjemkommuner. Mange er fortsatt under behandling og kan spre sykehusbakterier til omgivelsene. Noen pasienter må beskyttes for smitte fra omgivelsene. Det er ikke bare en ny hverdag for omsorgspersonell, men for alle berørte yrkesgrupper – ikke minst renholderne. Er de foreberedt? Er kunnskap om smittevern, kompetanse og nye rutiner på plass? Nei, mener fagfolk Fagbladet har snakket med. Ny jobbsituasjon Kommunale renholdere setter selv søkelys på de nye utfordringene og nytt kompetansebehov. Etter sommeren arrangerer Fagforbundet en renholderkonferanse der nettopp smittevern er tema. – Sykehusrenhold er et eget fag med helt spesiell kompetanse på smittevern, påpeker Inger Hanssen, styremedlem i Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk. Hun har selv bakgrunn fra renholdsyrket og er langt fra trygg på at alle kommuner har den kompetansen og kunnskapen om smittevern som kreves for å unngå farlig bakteriespredning når sykehuspasienter under behandling blir overflyttet til kommunene. – Jeg tror få kommuner har tatt dette i betraktning. Nå er det viktigere enn noen gang også å tenke på andre yrkesgrupper enn omsorgspersonell, sier hun. – Vi vet ikke helt hva renholderne vil møte. Uten riktig kompetanse, kunnskap og rutiner kan de i verste fall dra < Fagbladet 5/2014 < 33 fbaargang2014 fbseksjonSAM