FOKUS Hanna Kvamsås Rådgiver i Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet. 36 < Fagbladet 5/2014 Norske kulturhus er en arena for å utvikle lokalt kulturliv gjennom samarbeid mellom lokale krefter og større produksjoner og forestillinger. Et kulturhus i kommunenorge består gjerne av scene(r), kino, kafé, bibliotek, kunstgalleri og kanskje svømmebasseng. Med andre ord: Det er en møteplass for alle typer folk i lokalsamfunnet. Det er der barn låner sine første bøker, lærer å svømme, og kanskje får sin første øvelse i å stå på en scene. Det er også der folk i alle aldre møter profesjonelle kunst- og kulturutøvere gjennom konserter, teater og store og små festivaler. Felles for alle kulturhusarrangementer, fra den lokale danseskolens sommerforestilling til profesjonelle musikeres konserter, er kulturhusteknikeren som arbeider bokstavlig talt i kulissene på hver eneste produksjon og hvert eneste arrangement med lyd, lys og scene. For at teknikerne skal kunne utføre den viktige jobben de gjør på alle landets kulturhus, må de ha gode arbeidsvilkår. Et minimumskrav er at arbeidsmiljøloven blir fulgt. Teknikere på kulturhus er ofte få eller alene på jobb, og jobber mye kveld og helg. Miljøene er preget av mye innleid arbeidskraft og ansatte i deltidsstillinger. Med små fagmil- Norsk kulturhusnettverk anslår at det fins rundt 120 gamle og nye kulturhus i vårt langstrakte land, og flere er under planlegging og bygging. Slett ikke alle har ordnede arbeidsforhold. Ukultur på kulturhus «Lojalitet til arbeidsplassen og ønsket om å gjøre en god jobb kan føre til at ansatte på kulturhus strekker seg for langt når arbeidsmiljøloven blir brutt.» jøer på jobb kan det være en utfordring å ha oversikt over alle lover og regler som gjelder i arbeidslivet. Det kan også være vanskelig å stå imot press fra arbeidsgiver om å jobbe lange dager og til ubekvemme tider. Lojalitet til arbeidsplassen og ønsket om å gjøre en god jobb kan føre til at ansatte på kulturhus strekker seg for langt når arbeidsmiljøloven blir brutt. Både i kulturhus som driftes av kommunen, og som driftes gjennom private 14-timers vakter flere dager på rad, uten overtidsbetalt, i turnusordninger som ikke gir mulighet til å planlegge arbeidstid på noen måte. Timebanker blir brukt for å sjonglere med de ansatte på kort varsel uten ekstrakostnader. Ansvar for om en ansatt har for mange eller får få timer blir lesset over på den enkelte, og man får lite eller ingen kompensasjon for overtid eller uforutsett arbeid. Dette er i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser, i tillegg til at det viser ordninger, spiller økonomi og driftskostnader inn på publikumstilbudet kulturhuset kan gi. Når påskudd om økonomisk trange kår, eller krav om fleksibilitet rundt arbeidstid, går ut over de ansattes arbeidsforhold, er det på tide å stoppe opp, finne en tillitsvalgt og bla opp i arbeidsmiljøloven. Fagforbundet har sett eksempler på kulturhus hvor teknikere jobber dårlig planlegging og lite bærekraftig ressursbruk. Fagforbundet ser med bekymring på denne ukulturen med brudd på arbeidsmiljøloven på norske kulturhus. Et kulturhus med mange arrangementer og eksterne aktører er avhengig av fleksibilitet i arbeidsstokken når konserter og forestillinger skal gjennomføres, men de er også avhengig av god planlegging. fbaargang2014 fbseksjonSAM