Illustrasjonsfoto: Werner Juvik Debatt sørger for gode samarbeidsforhold ». Her er noen aktører og roller litt mer avklart, det står bl.a. noe om at styreren skal..., barnehagens ansatte bør... og kommunen som barnehagemyndighet skal... Skal er definitivt bedre enn bør, men selv i denne «avklaringsdelen » blir det for vide begreper, for mye rom for tolkninger, for lite krav. Når det så i tillegg skal spares penger i kommunene, er jeg redd gode intensjoner ikke holder. Uforpliktende og ikke lovpålagte ting er noe av det første som spares inn, dvs. kuttes. En ting står imidlertid skrevet rimelig klart under punktet Kommunen som barnehagemyndighet: «Som en forutsetning for å få statlige midler, skal kommunen utvikle kompetanseplaner som omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.» Ergo: Hvis kommunen ikke utvikler kompetanseplaner for barnehagene, får de ikke penger fra staten. Kan vi kalle det en forpliktelse? Et litt fordekt krav? Ja, faktisk, tenker jeg. Herlig! Her er det bare å sette i gang! Kjersti Norwall-Nielsen, områdetillitsvalgt oppvekst i Skien kommune, seksjonsleder i SKKO i Fagforbundet Skien-Siljan LANGTURNUS Fagforbundet og langvakter I Jærbladet 4. april skriver Elisabeth B. Salte fra arbeidstakerorganisasjonen Delta at det er trist at Fagforbundet har satt en stopper for langvakter ved Bryneheimen. Fagforbundet har gitt dispensasjoner i flere år til en rekke virksomheter hvor det har vært nødvendig i forhold til brukernes behov. Det har i < BARNEHAGE Strategi med løse rammer Kunnskapsdepartementet la nylig fram strategien «Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014–2020». Ambisjonen er at alle ansatte i barnehager skal få mulighet til å øke sin kompetanse i perioden 2014–2020, oppsummert i følgende mål: Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehage, heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen og øke statusen for arbeid i barnehage. I strategien kan vi blant annet lese at «en forutsetning for å nå disse målene er at alle aktører i sektoren tar sitt ansvar, samarbeider og deltar aktivt i kompetansearbeidet for å bidra til økt og god kvalitet i barnehagene ». Flotte ord, som sier veldig lite om hvordan dette skal oppnås, og hva som ligger i selve forut setningen. Jeg savner konkrete definisjoner: Hvem er «alle aktører», hva er den enkeltes konkrete ansvar, hvordan skal det samarbeides – når og hvor, hva legges i «delta aktivt i kompetansearbeidet» og hvem forpliktes – og til hva? Om vi sammenligner denne strategien med etter- og videreutdanningsstrategien i skolen, «Kompetanse for GODE BARNEHAGER: Kvalifiserte ansatte må til for at barnehagebarna skal få best mulige tilbud. kvalitet», ser vi markante forskjeller. I skolens strategi har flere parter forpliktet seg til å bidra, blant annet KS, Kunnskapsdepartementet, Nasjonalt råd for lærerutdanning og fagforeningene. Hvorfor ikke følge samme «mal» for barnehagene? Kompetanseheving er minst like viktig i barnehage som i skole. Tenk deg at du får utlevert en oppgave om at du skal «bygge» et godt menneske. Hvor starter du? De fleste vil antakelig svare «i bunnen», og nettopp der ligger poenget. Vi starter med fundamentet. Grunnarbeidet. Når det gjelder å bygge mennesker, foregår grunnarbeidet i barnehagene. Her bør vi sette inn de dyktigste håndverkerne – fagfolka. Skal vi bygge noe bra, er grunnarbeidet avgjørende for resultatet. I strategiens forord, skrevet av tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen, står følgende: En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna. Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kom munens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Jo da, det er flotte ord. Gode intensjoner, men lite forpliktende. For meg blir det litt for mye «har du lyst, har du lov». Min erfaring er dessverre at mange da vil svare med at ingen sier jeg må, og så skjer det lite eller ingenting. Riktignok avrundes hele strategidokumentet med en oversikt over aktørenes roller og ansvar, der det presiseres at «en viktig forutsetning for å lykkes er at ansvars- og rollefordeling hos de ulike aktørene er avklart, og at de SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Fagbladet 5/2014 < 49 fbaargang2014 fbseksjonSAM