Debatt hovedsak vært innenfor barnevern, bofellesskap, rus og psykiatri. Det har aldri vært lovens intensjon at dette skal innføres i ordinær sykehjemsdrift. Det å arbeide i full stilling på et sykehjem, der beboerne med årene er blitt betydelig mer pleietrengende, er krevende nok ved ordinære vakter. Jeg går ut ifra at også Delta ønsker at de som arbeider ved slike virksomheter skal kunne stå i stillingen til pensjonsalder. Det er i så måte et paradoks at de som arbeider i industrien ikke får stå ved maskinene mer enn i åtte timer fordi de kan ødelegge maskinene. Er det viktigere enn de som skal arbeide med syke og pleietrengende mennesker? Her mener altså Delta at det er beklagelig at de ikke får arbeide 14 timer eller mer i strekk. Vi mener at beboere på sykehjem først og fremst er tjent med å ha opplagte og friske arbeidstakere rundt seg over lang tid. I Fagforbundet har vi alltid med oss 40-årsperspektivet. Det er hvor lenge vi mener at vi skal kunne stå i jobb – både med tanke på egen helse og framtidig pensjon. Mange har et yrkesliv som er enda lengre – oftest fordi de har hatt et arbeidsliv hvor de har unngått å bli utslitt før tiden. Dette vil alltid være målet for forbundet. Våren 2005 vedtok flertallet på Stortinget og Bondevikregjeringen en ny arbeidsmiljølov. Om Delta sine tillitsvalgte husker dette, vil de også huske hva vedtaket sa om arbeidstidsbestemmelsen. Det innebar en betydelig svekkelse for alle som arbeidet i turnus. Er det dette Delta ønsker seg nå? Heldigvis fikk vi et regjeringsskifte høsten 2005 som endret loven tilbake igjen til det vi har i dag. Dette skjedde etter sterkt påtrykk fra fagbevegelsen. ARBEIDSRETT Oppsigelse av frilanstolker Tolker for døve, døvblinde og døvblitte har bachelorgrad i tegnspråk og tolking. Det eneste offentlige stedet vi kan få frilansoppdrag, er ved å ha rammeavtale som tolk med Nav hjelpemiddelsentral i det fylket vi er knyttet til. Hjelpemiddelsentralen i Hordaland har nå sagt opp i overkant av 20 frilanstolker uten å ta kontakt med de berørte tolkene på forhånd. Tilsynelatende har tolkene fått en felles e-post adressert til alle frilanstolkene i fylket, og et brev i postkassene til tolkene det gjelder. Tilsynelatende det samme brevet til alle. Hovedbegrunnelsen er at hjelpemiddelsentralen endrer rutiner, rydder i lister og luker ut tolker som er «svært lite aktive» og ikke påtar seg oppdrag jevnlig. Frilanstolker har en rammeavtale som sier at de skal melde seg til oppdrag når de kan. Det står ingenting om hvor mange oppdrag de må ta i løpet av en bestemt periode. Om de blir tildelt oppdrag de Delta slapp sikkert å være med på det, ettersom de nesten alltid benytter seg av det andre forbund har kjempet fram. Men i denne sammenhengen er det betimelig å spørre om Delta vil endre normalarbeidsdagen, og om de mener vi skal endre lovens bestemmelse slik at det blir lettere for arbeidsgiverne å endre den enkeltes arbeidstid, uten innblanding fra arbeidstakerorganisasjonene. Det er det dette handler om. melder seg til, har frilanstolker ikke herredømme over. Mange frilanstolker velger å ha andre jobber ved siden av. I tillegg er et argument i oppsigelsen «å sikre at bruker ne mottar tjenester av god kvalitet». Gir ikke tre år på høgskole og mange års arbeiderfaring tjenester av god kvalitet? En av tolkene som er sagt opp, har uttalt seg skriftlig. Jeg anbefaler dere å lese hennes innlegg på www. tolkeforbundet.no Videre er det i rammeavta len vår et punkt der det står at begge parter kan si opp avtalen med en måneds varsel. Her er det tydelig at Tolkefor bundet og Nav hjelpemiddel sentral Hordaland har delte meninger om forståelsen. Det Fagforbundet har alltid vært en ansvarlig aktør i arbeidslivet. Det skal vi fortsette å være. I dette ligger det at vi skal lytte til arbeidsgivernes behov og være omstillingsdyktig når det er nødvendig. Men vi kommer aldri til å kompromisse med medlemmenes helse bare for å beholde dem som medlemmer, eller for å verve medlemmer fra andre forbund. Det er etter vårt skjønn uansvarlig. I mediene kan vi stadig lese kan se ut som ingen andre av Navs hjelpemiddelsentraler har samme oppfatning som i Hordaland. Dette er sjokkerende og provoserende! Spørsmålene og usikkerheten er stor blant frilanstolkene i Norge. Har ikke utdanningen noen verdi? Har vi ingen rettigheter? Hvorfor er det bare i Hordaland dette skjer? Må Nav hjelpemiddelsentral i Hordaland trekke tilbake oppsigelsene? Kan noen gi en tilbakemelding på hvordan vi som frilanstolker på landsbasis skal forholde oss til dette? Utfallet av denne saken rammer ikke bare frilansere i Hordaland. Den kan ramme mange flere. Sammen er vi sterke! Faglært frilanstolk at kvinner har et betydelig høyere sykefravær enn menn. Vi tror dette først og fremst skyldes at de har svært tungt arbeid, hvor belastningen på den enkelte blir for stor over tid. Vi vet at dette i stor grad gjelder i pleie- og omsorgsyr kene. Dette tilsier ikke at løsningen er enda lengre vakter. Det er også viktig å under streke at vi har forståelse for at mange ønsker å jobbe lange vakter og ha lange friperioder, 50 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM