Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Høytidsturnus SPØRSMÅL: Jeg ser et innlegg om høytidsturnus i Fagbladet nr. 12/2013 der dere svarer at det ikke er anledning til å ta ferie på høytidsdager. Dette syns jeg er veldig rart da ferieloven ikke skal være til hinder for at det inngås avtale om bedre løsninger for arbeidstakere, mens adgangen til å avtale dårligere ordninger er begrenset! Hvis en avdeling har vikarer som gjerne ønsker å jobbe helligdager, ser jeg ingen hindringer for at andre kan ta feriedag på en helligdag. Helligdagstillegget tilfaller jo den som faktisk jobber denne dagen, og ikke den som tar ferie! Undrende SVAR: Ferieloven definerer virkedager til å være alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det betyr at det ikke kan tas ferie på helge- og høytidsdager. Hvis du tar en ukes sammenhengende ferie i den uka det er Kristi Himmelfart, skal ferien forlenges med en dag. Dette er årsaken til at det kan være vanskelig å ta ut ferie i uker med enkelte helligdager. Det er ikke anledning til å inngå andre ordninger for de ansatte enn det ferieloven sier, så framt ikke tariffavtalene sier noe annet. Prosenttillegg ved overtidsarbeid SPØRSMÅL: Jeg har et spørsmål angående prosenttillegg. I vår avtale står det følgende: 4.4 Prosenttillegg for arbeidstakere med skift/turnusarbeid og punkt 4.4.3 For overtidsarbeid som sammenlagt overstiger fire timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skift samt for overtidsarbeid utført til andre tider enn de som framgår av pkt. 4.4.1 og 4.4.2. Min tolkning er at når vi går en dagvakt fra klokka 7 til14, og jobber videre en vakt som går fra 14 til 21, så skal vi lønnes 100 prosent for hele vakta (14–21). Hos oss praktiseres 50 prosent for de fire første timene og 100 prosent for de resterende. Håper dere kan oppklare hvordan dette regelverket egentlig skal fungere. M. Ø. SVAR: Jeg er litt usikker på hvilken tariffavtale som gjelder i dette tilfellet. Hvis vi tar utgangspunkt i hovedtariffavtalen i kommunal sektor, er overtidsgodtgjøring hjemlet i hovedtariffavtalen kapittel 1 paragraf 6. Prosenttillegg for arbeidstakere med turnusarbeid er i punkt 6.6. I ditt eksempel er overtida utført umiddelbart etter ordinært skift, fra klokka 14 til 21. Punkt 6.6.2 nr. 2 sier at det er 50 prosent tillegg for overtidsarbeid utført de fire første timer umidlbart etter det ordinære skiftet. 100 prosent overtidsgodtgjørelse slår først inn for overtidsarbeid som sammenlagt overstiger fire timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skrift. Det betyr at i ditt eksempel, med overtid fra klokka 14 til 21, er det riktig praksis at det utbetales fire timer med 50 prosent og tre timer 100 prosent. Bestemmelsen «sammenlagt overstiger» kan være litt vanskelig å forstå, og kan tolkes feil med å tro at det da skal være 100 prosent for alle timer bare man har mer enn fire timer. Under viser jeg et eksempel som kan være klargjørende. Hvis vi ikke hadde hatt overtid som sammenlagt overstiger fire timer umiddelbart før og etter, kunne svaret på overtidsgodtgjøringa i eksempelet bli seks timer 50 prosent og en time 100 prosent Bestemmelsen i 6.6.3 vil være bedre enn bestemmelsen i 6.6.2 nr. 1 og 2 der det står at man får 50 prosent for overtidsarbeid Det betyr at den enkelte arbeidstaker ikke kan forhandle fram andre ordninger enn lovens tekst. Arbeids giver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgt. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tida for ferien innenfor de grenser som følger loven. Siv Kjøllmoen, rådgiver i forhandlingsenheten utført de to første timene umiddelbart før det ordinære skift og for de fire første timene etter det ordinære skiftet. Eksempel: Kari jobber full stilling og har fast lønn og et avdelingsmøte i turnusen klokka 9 til 13. Hun blir bedt om å jobbe overtid med arbeidstid fra klokka 6 til 17. • Overtid: 7.00–9.00, to timer 50 prosent (hovedtariffavtalen kap. 1 § 6.6.2 nr. 1) • Overtid: 13.00–15.00, to timer 50 % (HTA kap. 1 § 6.6.2 nr. 2) • Overtid: 06:00 – 07:00, 1 time 100 % (HTA kap. 1 § 6.6.3 nr. 2) • Overtid 15:00 – 17:00, 2 timer 100 % (HTA kap. 1 § 6.6.3 nr. 1) Overtidsgodtgjøringen blir fire timer 50 prosent og tre timer 100 prosent. Arne Løseth, rådgiver i forhandlingsenheten Fagbladet 6-7/2014 < 25 fbaargang2014 fbseksjonHEL