veiledere har han som teamleder ansvar for å følge 112 deltakere. Siden Ilas selv er en kompleks virksomhet, har de flere arenaer både for arbeidserfaring og avklaring. De arbeider på lønningskontoret, regnskapskontoret eller sentralbordet. Andre i kantina, på sykkelavdelingen, trykkeriet eller på dataavdelingen. Mer enn kompetanse Rune Hammer sier de bruker arbeidsplassene internt blant annet til å teste ut arbeidsevner. – Dataavdelingen er for eksempel velegnet til å sjekke finmotorikken, sier han. På sykkelbutikken ser de om deltakeren klarer å løfte tungt. Og uansett hvor han eller hun arbeider, blir det klart om deltakeren klarer å samarbeide, yte service og møte presis. Sammen med Nav og deltakeren finner Ilas ut om det er mulig for ham eller henne å komme ut i arbeidslivet, og de legger en plan for opplæring og plassering. En egen avdeling for opplæring, Læringsnettet, utarbeider læreplaner for hver enkelt. I tillegg til at en del mangler basisferdigheter og ikke kan lese, skrive eller håndtere en datamaskin, sliter mange også med helsa. – Ofte har deltakeren store helseproblemer. Da tar vi tak i det først slik at deltakeren siden kan ha nytte av kurs eller arbeidstrening, sier Hammer. Tilrettelegger individuelt Om lag halvparten av deltakerne er til enhver tid ute på eksterne arbeidsplasser. Ilas har kontakt med noen store bedrifter hvor deltakerne kan hospitere. I enkelte tilfeller finner de også fram til en virksomhet som egner seg spesielt for en bestemt deltaker. – Vi finner arbeidsplasser og veileder arLITE LAGER: – Vi har plassproblemer fram til vi får nytt og større lager til høsten. Jeg er derfor kritisk til hva jeg tar med fra gjenbruksstasjonen, sier Rune Klarholm. – Arbeidsplassen må legges til rette for de fleste av våre deltakere. Noen trenger bare ekstra utstyr. Mer krevende er det for arbeidsgivere som tar imot deltakere med kognitiv svikt eller angst. beidsgiver med tilrettelegging. Det skal være en god match mellom arbeidsgiver og deltaker på flere måter. Blant annet skal arbeidsgiver ha forståelse for deltakerens utfordringer, sier Hammer. endret arbeidsmarked Nav og tiltaksbedriftene må gi plass til dem som mangler basiskunnskap. Men også høykompetent arbeidskraft trenger en arena for utvikling. Nav-kontoret på Søndre Nordstrand i Oslo søker sine for brukere som er innvilget forandrer seg med stadig brukere inn på Ilas og andre arbeidsavklaring. mindre behov for ufaglært tiltaksbedrifter i hovedstaden. En del av innbyggerne i arbeidskraft. Dette må gjen– Ilas er vår nærmeste til-bydelen har lav formell kompespeiles i tilbudet tiltaksbetaksarrangør, men fordi brutanse og mangelfulle norskdriftene gir til brukerne. For å kerne har ulike utfordringer kunnskaper. ivareta samfunnets behov og og behov, samarbeider vi med Hans Berndtsson, enhetsbrukere med høy kompetanse, alle tiltaksbedrifter i hovedstaleder på Nav-kontoret, peker må vi samarbeide for å utvikle den, sier Amir Salimi, teampå en annen utfordring. riktige virkemidler for disse koordinator på Nav-kontoret – Vi merker at samfunnet brukerne, sier han. OPPSKRIFT PÅ SUKSESS: – Målet er at flest mulig jobber så mye som helsa tillater, mener Amir Salimi og Hans Berndtsson. 34 < Fagbladet 6-7/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL