«Registeret viser den kompetansen som er nødvendig for å sikre pasientene god behandling.» CeCiLie LiNdVaLL kristiaNseN Meisingset bekrefter at et av målene med kartleggingen tilbakemeldinger nødvendige for å vite om kompetanseer å sikre rett kompetanse på rett oppgave. planleggingen fungerer. – Går sykefraværet ned og trivselen opp når de ansatte Hypermoderne sikres den nødvendige kompetansen? Blir det mindre Neste år flytter Sykehuset Østfold til et nytt og moderne klager fra pasientene? Sparer sykehuset penger etter hvert sykehus på Kalnes. Ny teknologi og nye arbeidsprosesser som de får økt kompetanse og kan lukke avvik? spør krever ny kompetanse. Her kommer kompetanseverk-Bognø. tøyet virkelig til nytte, mener Cecilie Lindvall Kristiansen. Meisingset er sikker på at kompetanseledelse bidrar til – Det er viktig at medarbeiderne har fått den opplærinpasientsikkerhet og et bedre arbeidsmiljø. gen de trenger, slik at de har den rette kompetansen når – Det skaper trygghet når de ansatte vet hva som for- vi tar i bruk det nye sykehuset, sier hun. ventes av dem, samtidig som lederne er sikre på at deres For Helga Bognø i Fagforbundets faggruppe personal medarbeidere har den kompetansen de trenger for opper det interessant om det etter hvert også vil bli mulig å gavene de skal utføre, sier hun. måle om pasientene merker forskjell etter at sykehuset At etter- og videreutdanning er en god investering, er begynte å kartlegge kompetansen. Ifølge henne er slike fagforeningslederen og avdelingslederen enige om. < Fagbladet 6-7/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonHEL