prosent av lønna. Det fører videre til at pensjonen fra f.eks. KLP reduseres i forhold til lønna fra arbeidsgiver. Ikke 100 prosent, men likevel nok til at det føles som om «vinningen går opp i spinningen ». I tillegg – og kanskje mer dramatisk – opplyser KLP at din framtidige pensjon blir omregnet i forhold til det du tjener som pensjonist. Det betyr at du kan tape økonomisk når du slutter i pensjonistjobben b) Alternativt kan du velge å fortsette å arbeide på såkalte pensjonsvilkår – til en timelønn på 180 kroner. Velger du dette alternativet, meldes du ikke inn i pensjonsordningen igjen, og løpende pensjon fra KLP blir ikke redusert. Arbeidsgiver sparer både pensjonsutgifter og lønnsutgifter siden du sannsynligvis hadde betydelig høyere lønn før. Du slipper egenandel, og det får ingen konsekvenser for framtidig pensjon. De fleste som velger å arbeide etter oppnådd pensjonsalder, fortsetter med samme type arbeid, men til dels betydelig lavere lønn. Som alderspensjonist fra kommunal sektor, har arbeids rettsdommen ført til mange paradokser og forskjellsbehand ling: • Alderspensjonen fra Nav påvirkes ikke av inntekt du har som pensjonist. • Dersom du slutter i kommunal virksomhet når du blir pensjonist, kan du tjene så mye du vil uten trekk i den kommunale tjenestepensjonen. Vilkåret er at du ikke jobber for en kommune. • Velger du imidlertid å fortsette i kommunen, får du enten trekk i tjenestepensjonen eller må ta til takke med «pensjonist lønn». Plutselig er ikke arbeidet ditt like mye verdt. Selv om lønn langt ifra er eneste insitamentet til å stå i arbeid etter oppnådd pensjonistalder, virker det likevel noe demotiverende. Spesielt når vi ser forskjells behandlingen om en i stedet hadde jobbet i en annen virksomhet. At enkelte i stedet velger å opprette egne selskap for å ta ut ordinær lønn som står i forhold til det arbeidet som utføres, er forståelig, men egentlig en uthuling av og omgåelse av prinsippene. Arbeidsrettsdommen er positiv når det gjelder mange yrkesaktive i små stillinger. Forhåpentligvis var det ikke tilsiktet at den også skulle få konsekvenser for alderspensjonister. Når en feil eller urettferdighet er begått, må det gå an å rette den opp. En måte kan være å oppheve dommen når det gjelder alderspensjonister. En annen måte kan være at arbeidende alderspensjonister i kommunesektoren ikke meldes inn i pensjonsordningen når de arbeider mindre enn f.eks. halv stilling. Det viktigste er å ha ordninger som ikke virker urettferdig og demotiverende når det gjelder å nå det overordnede målet om å legge til rette for å få folk til å stå lengre i arbeidslivet. Olav Eines, arbeidende alderspensjonist etter 40 år i kommunal sektor, hvorav18 år som rådmann i Aure kommune (Innlegget er forkortet. Red.) OVeRsTYRinG Bryter med folkeviljen Fredrikstad kommune fikk gjennomført en kommunesammenslutning av fem kommuner i distriktet. SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Det var folkeavstemninger som ga flertall imot sammenslåing, men i 1993 ble det likevel vedtatt. Borge og Torsnes kommuner ble slått sammen fra 1964, også der imot resultatet i folkeavstemningene. Torsnes kommune fikk bygget et alders- og pleiehjem med innflytning høsten 1963. Det var en klar mening i kommunen at hjemmet som ble bygget uten lånefinansiering, men av budsjettmidler og oppspart kapital gjennom flere år, var ment å dekke framtidig behov for eldre i Torsnes. Nå planlegger politikerne i Fredrikstad å endre status for hjemmet; fra å være et alders- og pleiehjem for eldre til et behandlingshjem for rusmisbrukere. Dette blir å endre en klar folkemening om bruken. Fredrikstad kommune, som har fått gjennomført sitt ønske for kommunesammenslåingen, har et klart ansvar for at bruken av hjemmet ikke endres. Sverre Holth Spar 22% opptil i hele Norden Som medlem av Lo Favør får du opptil 22 % rabatt på leie av bil i Norge, Danmark, Sverige og Finland i perioden 20. juni - 31. august. Bestill på www.hertz.no eller ring 67 16 80 00 fra 1. juni - 6. juli. Oppgi CDP/rabattkode 858691 ved bestilling. Husk at bilen også kan bestilles på Lofavor.no For betingelser og informasjon se lofavor.no/Medlemsfordeler/Ferie-opplevelser/Leiebil Fagbladet 6-7/2014 < 57 fbaargang2014 fbseksjonHEL