Foto: Kristine Hansen SEKSJONSLEDER Blåblå barnehagebom Regjeringa har økt maksprisen på barnehageplasser, og de har valgt å droppe de rødgrønnes forslag om to opptak i året. I tillegg øker de kontantstøtten for ettåringer til 6000 kroner i måneden. Som en følge av disse grepene trodde de det ville bli 4100 færre barn i barnehagene til høsten, og kuttet 344 millioner i kommune overføringer. Men virkeligheten viser seg å være en helt annen. Etterspørselen etter barnehageplasser øker tvert imot kraftig, men de blåblå nekter å rette opp regnefeilen. Det er fullstendig uansvarlig – når de helt klart ser at anslagene deres var feil – å ikke gjøre noe med det i revidert statsbudsjett. Ettersom regjeringa heller ikke vil øke barnehagetilskuddet igjen i 2015, betyr det at kommunene mangler 825 millioner kroner til barnehagedriften fra staten. Dermed er det totale gapet på nær 1,2 milliarder kroner for 2014 og 2015. Å «glemme» en barne- Å «glemme» en barne-hagemilliard kan tolkes hagemilliard kan tolkes på på ulike måter, men helt ulike måter, men helt sikkert er sikkert er det at det legger det at det legger ekstra press på ekstra press på kommukommuneøkonomien. neøkonomien. Som Unio leder Anders Folkestad uttalte i Klassekampen nylig: De gir for lite med vilje – for om de offentlige tjenestene blir dårligere, øker også oppslutningen om konkurranseutsetting og privatisering. Kvalitet i barnehagen er lik mange nok og kompetente ansatte. Hvor skal det kuttes? De mest åpenbare mulighetene er færre ansatte, ansatte med dårligere pensjon eller kutte i andre kommunale tjenester. Dette er hva vi kan forvente mer av med borgerlig regjering, så vi må være på vakt. Mye peker i retning av mer konkurranse som virkemiddel og at hindringer for fri markedsflyt i velferdstjenestene våre, må vekk. Å forme kommuner med en slik grunntanke vil jeg kalle snikprivatisering. METTE HENRIKSEN AAS Synlig på barnehagemessa Fagforbundet og Seksjon kirke, kultur og oppvekst var på plass da over 1000 barnehagefolk var samlet på konferanse og messa «Barnehage 2014» som KS og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) arrangerte i midten av mai. Mange av deltakerne besøkte Fagforbundets stand og lurte på hva forbundet kan tilby, og medlemmer var også innom standen for å slå av en prat med forbundets representanter. PF Prioriteringer for ungdommen Faggruppe ungdom har fått mange positive tilbakemeldinger på de nye dialogkortene for ansatte i ungdomsklubber (reportasje i forrige nummer av Fagbladet.) Framover vil de særlig prioritere tre saker. 1. Konferanse i samarbeid med Ungdom & fritid om ungdom og helse. Et yrkesfaglig verksted blir en av flere «poster» på en by-rundtur. Dette blir en ny måte å møte både medlemmer og ikkemedlemmer på. 2. Trykksak om politisk påvirkningsarbeid for klubbfolket – både ansatte og ungdom- PÅ STAND: May-Britt Sundal, Ellen Svantesen, Ingri Bjørnevik, Janne Kristin Bjørnerås og Randi Færvik frå Fagforbundet. mene. Vil også tydeliggjøre hvordan fagforeningen kan trekkes inn i arbeidet. 3. Utviklingen i Drammen, hvor de ansatte må bruke en stor del av arbeidstida til å skaffe eksterne midler til driften av ungdomstiltak. De unge blir bedt om å starte egne organisasjoner for aktivitetene de driver i det kommunale ungdomskulturhuset for å hente ut tilskuddsmidler som det offentlige ikke har tilgang til. Dette dekker over at det brukes for lite penger på feltet, og det rammer det frivillige kulturlivet. PF Ønsker årlig konferanse I april arrangerte Seksjon kirke, kultur og oppvekst den første todagerskonferansen for barnevernspedagoger og barnehagelærere. 25 deltakere fra ti fylker opplevde konferansen som lærerik, og de ønsker flere tilsvarende konferanser – gjerne årlig, viser evalueringen. PF Ifla-stipend til Finnmark Heikki Knutsen (31) fra Finnmark fylkesbibliotek har fått reisestipend for å reise til IFLA-kongressen i Lyon 15. til 22. august. Ifla er en sammenslutning av bibliotekinstitusjoner og -ansatte fra hele verden. PF 38 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR