Alle skal ha tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. Hensikten var at ansatte også i private bedrifter skulle være sikret en tilleggspensjon. Offentlig ansatte hadde i mange år hatt avtaler om tilleggspensjon ved siden av opptjening i folketrygden. Alle offentlige virksomheter har en ytelsesbasert ordning. Private arbeidsgivere kan velge mellom ytelses- og innskuddsbaserte ordninger i tillegg til hybridordninger, altså en blanding av de to. Trygg pensjon eller tvungen spekulasjon Ved ytelsesbasert pensjonsordning har arbeidstakeren en sikker pensjon. Folketrygden og tilleggspensjonen utgjør til sammen en bestemt andel av sluttlønna, som regel 66 prosent. Ved inntektsbaserte ordninger er det kun folketrygden på om lag 50 prosent av sluttlønna som er sikker. Størrelsen på tilleggspensjonen vil variere med avkastning i de selskapene som arbeidsgiver eller forsikringsselskap velger å investere i. Finansnæringen kan spekulere uten risiko. Risikoen bærer lønnsmottakeren som i verste fall kan miste sin fram- tidige tilleggspensjon. Illustrasjon: colourbox.com Forskjellen mellom ytelses- og innskuddspensjon Den viktigste forskjellen mellom ytelses- og der er det vanlig at arbeidstaker bidrar med to lønna, er størrelsen på innskuddspensjon helt innskuddsbaserte ordninger er hvem som prosent selv. uavhengig av utbetaling fra Folketrygden. bærer risikoen. Ytelsesbaserte pensjonsavtaler er kollektive Ytelsespensjon bestemmes ut fra sluttlønn, De ytelsesbaserte pensjonsordningene gir ordninger, og dersom arbeidstakeren dør før de mens innskuddspensjon er basert på inntekten forutsigbare og gode pensjoner for arbeids-opparbeidede rettighetene er brukt, går det gjennom hele yrkeslivet. taker. Men gode pensjoner er ikke gratis. som er igjen, tilbake til fellesskapet. Ved Ytelsesbasert pensjon er dyr, og den ser enda Ved innskuddsbasert pensjon er det obliga-innskuddsbasert pensjon går ubrukte, oppspar-dyrere ut i regnskapet fordi framtidige toriske minsteinnskuddet for arbeidsgiver bare te rettigheter i arv på linje med annen formue. pensjoner føres som gjeld. I bedrifter med to prosent av lønn over 1G (88 370 kroner). En Mens ytelsespensjonen sammen med innskuddspensjoner føres bare forsikrings- ytelsesbasert pensjon er betydelig dyrere, og folketrygden utgjør en viss prosent av slutt-premien som utgift. Fagbladet 6-7/2014 < 47 fbaargang2014 fbseksjonKIR