Nattpatruljen i Stavanger • Seks team dekker hele kommunen hver natt. Det skal være to personer på hvert team. • Ett team med to syke pleiere mottar og rykker ut på alarmer fra hjemmeboende brukere. • De fem andre teamene kjører etter faste lister og er betjent av sykepleiere, hjelpepleiere og pleiemedarbeidere. • Et spesialteam for rus og psykiatri (Rop) har overtatt en del av hjemmebesøkene som tidligere lå under Nattpatruljen. • Når det er for få på vakt, kjører noen av de ansatte alene på natta. SPENTE: Elisabeth Rosland og Harald-Kristian Göbel er glad de er to på vakt i Nattpatruljen. De vet nemlig ikke hva som venter dem hos nestemann som utløser alarmen for å få besøk. ubehag ved å kjøre alene. Derfor mener jeg det er usolidarisk å kjøre alene, og har valgt å si nei til det. Melder ikke fra Det er bedre å varsle en gang for mye enn ikke å varsle hvis man er usikker, er Nattpatruljens motto. I praksis fungerer det ikke helt slik. I fjor meldte de ansatte om ni uønskede hendelser. I virkeligheten er det mange flere, mener avdelingsleder Toril Stensgårdbakken. – Jeg er sikker på at dette er kraftig underrapportert. Når jeg spør om uønska hendelser i personalmøter, kommer det ofte fram at noe har skjedd. Men det har ikke vært kultur for dette i hjemmesykepleien, og det tar lang tid å endre holdningene. – Jeg forklarer at rapporteringen er for deres egen skyld. En uønsket hendelse kan resultere i posttraumatisk stress flere år seinere. Da kan det være avgjørende for retten til yrkesskadeerstatning at hendelsen ble rapportert da den skjedde, sier avdelingslederen. Kunne vært unngått Noen tilfeller av vold og trusler kunne vært unngått om de ansatte hadde opplysninger om brukerne tilgjengelige i bilen, mener sykepleierne som krysser fram og tilbake gjennom Stavanger-natta. Nå går alarmen igjen. En skingrende ringetone, displayet på mobiltelefonen lyser opp i nattmørket, og en metallisk stemme leser opp navn, telefonnummer og adresse på den som har trykket på alarmen. – På noen adresser skal hjemmetjenesten ha med politi, og dette burde automatisk opplyses på alarmen, mener Elisabeth. Slik systemet er nå, risikerer sykepleierne å møte opp i t-skjorte, mens politiet ville stilt med skjold. Et nettbrett med journalopplysninger i bilen ville dekket informa-< Hvor ofte utsettes ansatte for vold? To av ti sykepleiere er blitt utsatt for vold En av fire arbeidstakere som er utsatt for vold, i løpet av de siste tolv månedene. sier at det alltid eller nesten alltid skjer når de Tre av fem ansatte i tjenester for psykisk jobber alene. utviklingshemmede, på barneverns-Kvinner utsettes for mer vold og trusler på kontor og i barnevernsinstitusjoner har arbeidsplassen enn menn. opplevd vold eller trusler om vold på jobb. Halvparten av alle voldstilfeller mot kvinner Seks av ti Nav-ansatte ble truet med vold i 2012 skjedde på arbeidsplass eller lærested, i 2013, enten mot dem selv eller mot kontoret en betydelig høyere andel enn tidligere år. de arbeider på. Kilder: Nav, Fafo, SSB Fagbladet 6-7/2014 < 13 fbaargang2014 fbseksjonKON