Fagbladet 6-7/2014 < 35 – Anbud kan få store konsekvenser – Men vi er uansett nøye på at ingen skal utnytte deltakerne våre som gratis arbeidskraft. De skal ha en arbeidsplass med passe utfordringer og utviklingsmuligheter, sier Rune Hammer. Foto: Karin Svendsen Arbeidsminister Robert Eriksson vil legge bærer store konsekvenser for våre virksomheter, tiltak ut på anbud allerede fra neste års-ansatte og deltakere – uten å se på helheten, skifte. Han utelukker ikke at kommersielle uten en konsekvensanalyse og uten en politisk selskaper kan overta tiltak som hittil har debatt, sier daglig leder ved Ilas. vært driftet av ideelle og offentlige Han frykter at flere aktører betyr mindre aktører. sømløshet for deltakerne og mer byråkrati. – Vi er ikke imot konkurranse, understreker Trenger helhetlig tilbud Skjalg Havåg, daglig leder ved Ilas. – Deltakerne i arbeidsmarkedsbedrifter har Han er likevel kritisk til arbeidsministerens behov for individuelt tilpassede tjenester. Mange initiativ. Etter at Anniken Huitfeldt som statsråd er i en svært sårbar livssituasjon der kontinuila fram Stortingsmelding 46 (2012–2013) Flere i tet i tjenestetilbudet er avgjørende, sier Mette arbeid, forventet Havåg en bred politisk debatt Asmyhr i Fagforbundets Faggruppe Nav. om hvordan tiltakene til personer utenfor det Faggruppa mener det offentlige og ideelle ordinære arbeidsmarkedet kunne bli bedre. aktører er best egnet til å sikre helhetlig opp – Nå får vi i stedet store endringer som inne-følging av brukerne. Fra tiltak til jobb Ilas og andre tiltaksbedrifter (også kalt jobb. De fleste deltakerne på en tiltaksbeattførings- eller arbeidsmarkedsbedrifter) drift eller på en ordinær arbeidsplass ved samarbeider med Nav Tiltak og Navs lokal-siden av opplæring. kontorer. Arbeidsmarkedsbedriften rekrutterer og Det fins 110 tiltaksbedrifter i Norge. veileder eksterne arbeidsgivere som kan ta Nav Tiltak kjøper plasser på tiltaks-imot deltakere. bedriftene, mens deltakerne rekrutteres Målet er størst mulig grad av inkludegjennom Navs lokalkontorer. ring i det ordinære arbeidslivet. I fjor kom Deltakerne skal ha et individuelt tilpas-om lag 6000 deltakere ut i jobb etter å ha set opplegg for å øke mulighetene for å få deltatt på tiltak. Ilas på Lambertseter Ilas har eksistert som en stiftelse og siden som akseselskap i snart 50 år. Her er om lag 60 ansatte og mellom 230 og 270 deltakere. Noen av deltakerne arbeider på Ilas, andre har en ekstern arbeidsplass. Ilas har i tillegg til sykkelverksted og -butikk, også dataverksted og -butikk samt kantine. Deltakere og ansatte arbeider sammen i alle avdelinger; på trykkeriet, i kantina, i administrasjonen og på serviceavdelingen. Ilas tilbyr også arbeid i datterselskapet Digel Tek, en høyteknologisk produksjonsbedrift. Tiltaksbedriften samarbeider med eksterne virksomheter i ulike bransjer slik at de har et variert utvalg hospiteringsplasser. Bedriftens hovedaksjonærer er Blindemissionen IL, Oslo kommune og familien Borch-Nielsen med cirka en tredel hver. Fagbladet 6-7/2014 < 35 fbaargang2014 fbseksjonKON