seksjonsleder Ein del av Europa Etter å ha vore saman med fagforeiningskameratar frå heile Europa på ein kongress i Frankrike, vil eg dele det eg opplevde der. Europa er i krise, og sjølv om Noreg ikkje er medlem i EU og ikkje har røysterett i EU-parlamentet, vert vi påverka av det som vert avgjort der. Den store ulykka i mange av dei europeiske landa er kutt i offentleg velferd, privatisering og stor arbeidsløyse. Innsparingar har gjort at både kommune- og statsansatte er sagt opp, gått ned i lønn og mista pensjonane sine. Fagforbundet er medlem i samanslutningar i den internasjonale fagrørsla, som i den europeiske føderasjonen, EPSU. Det er viktig at og andre forbund samarbeider med resten av Europa. Da historier frå Spania, Italia, Litauen eller England vart fortald, vart kvardagen deira nær. Det er dei same utfordringane vi ser her heime som har råka kollegaer i EU så brutalt. Det er dei same globale aktørane som legg Det er dei same utfordring inn tilbod når tenestepro ane vi ser her heime som har duksjon skal over til dei råka kollegaer i EU så brutalt. private. EPSU er organisert i fire ulike sektorar der fagrørsla har sosial dialog med dei styrande. Fagforbundet har fast plass gruppene som er helse og sosiale tenester, lokale myndigheiter og nasjonal forvaltning, samt offentleg infrastruktur. Som de ser, er dette område som famnar medlemmane i Seksjon kontor og administrasjon. Tilsette i offentleg administrasjon er ikkje freda på nokon måte. Økonomi, reknskap, personal, skatt og revisjon er privatisert, og heile avdelingar og etatar er sett ut på tilbod. Statleg og kommunalt rammeverk er borte, og politikarane gjev frå seg makta til private aktørar og reduserer sin eigen evne til å regulere offentlege interesser. Det organiserte arbeidslivet, kollektive avtalar, organisasjonsfridom og streikerett er ikkje-eksisterande, og komande generasjonar er i ferd med og verta motlause. Trusselen frå kreftane som herjar Europa var nær. Det er ikkje det vi vil ha. Britt Silseth 38 < Fagbladet 5/2014 Ny leder i faggruppa for sekretærer Janne Karlsen (bildet) er ny leder i faggruppa for sekretærer og kontoransatte i Seksjon kontor og administrasjon. Sammen med de nye medlemmene Siv Kristin Korsvik, Lena Slåen, Wivi-Ann Digernes og de tidligere medlemmene Ingrid Raasholm og Magne Hestad, leder Karlsen en faggruppe med bred kompetanse fra servicetorg, skole, helse og kommuneadministrasjon. Faggruppa jobber for utvikling av kontorfaget, tilbyr kurs og fagdager, og samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner om etter- og videreutdanningstilbud. NBM Fagskole i kontor, salg og serviceledelse I samarbeid med Fagforbundet offentlig og privat sektor etter og Handel og Kontor, tilbyr folk med kontorfaglig kom- AOF Midt-Norge fagskoleut-petanse ut over videregående danningen kontor, salg og skole, sier Fredrik Hellstrøm, serviceledelse. administrativ leder i Seksjon Fagskoleutdanningen bygger kontor og administrasjon på fullført og bestått videre-i Fagforbundet. gående opplæring i service og Utdanningen er på deltid samferdsel, eller tilsvarende over to år, med kursstart studieretning. 8. september. Utdanningen dekker flere Hellstrøm oppfordrer alle emner – som kontor, admini-medlemmer som er interessert strasjon, salg og service i et i fagskoleutdanningen til å ta samfunnsperspektiv, privat og kontakt med karin.lund@fagoffentlig sektor, IKT, økonomi, forbundet.no, og minner også markedsføring, salg, ledelse og om forbundets stipendordning. personal. Mer informasjon gå på AOFs – Vi mener innholdet i fag-nettsider: http://midtnorge.aof. skoleutdanningen treffer godt no/ NBM i forhold til etterspørselen i Start høsten med faglig påfyll! I september holdes flere konferanser i regi av Seksjon kontor og administrasjon og Fagforbundet. Følg med på www. fagforbundet.no/ska for program og påmelding. Arkiv: Seksjon kontor og administrasjon og faggruppe arkiv arrangerer arkivkonferanse 3.–4. september i Oslo. Kommunaløkonomi: Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferanse i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, NKK og Fagakademiet 10.–11. september. IKT fagsamling for tillitsvalgte: 10. september blir det mulig å delta på Fagforbundets og EL & IT forbundets IKTkonferanse. NBM Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2014 fbseksjonKON