Oslopakke 3 er klar Handlingsprogrammet til Oslopakke 3 er nå spikret. Over de neste fire årene skal det brukes 16 milliarder kroner på kollektivtrafikk og veier i Oslo og Akershus. Av de 16 milliardene hentes 11 fra bompenger. De øvrige fem milliardene dekkes av kommune, fylkeskommune og staten. I planen ligger oppstart av t-bane til Fornebu og Lørenbanen, ferdigstillelse av Kolsåsbanen, en rekke sykkeltraseer samt flere veiprosjekter, blant annet E18 gjennom Bjørvika. OT Illustrasjonsfoto: colourbox.com Harstad skroter egen renovasjon Harstad kommunes politikere vil ikke lenger ha avfallsinnsamling med egne ansatte. Det interkommunale selskapet Hålogaland Ressursselskap (HRS) skal heretter gjøre jobben. Kommunens egen rapport konkluderer med at den kommunale renovasjonsordningen er både effektiv og god. Harstad har lave innsamlingskostnader, og innbyggerne betaler et av Nord-Norges laveste renovasjonsgebyr. Rådmannen innstilte på å beholde renovasjonen i egenregi av økonomiske grunner. Likevel valgte et knapt flertall, med Høyre og Frp i spissen, å la det interkommunale selskapet HRS overta. HRS eies av 11 kommuner, men to av eierkommunene – Harstad og Narvik – har hittil drevet avfallsinnsamlingen i egenregi. – Hva kommer nå? Nestleder i Fagforbundet Harstad, Frank Eilertsen, har kjempet en intens kamp mot omleggingen og fikk snudd nesten halvparten av kommunestyret. Nå er han bekymret for hva som kan komme i neste omgang. – Vi har sikret pensjonen til de ansatte som virksomhetsoverdras per i dag, men det politiske flertallet kan jo komme til å sette hele renovasjonen i de 11 kommunene ut på anbud, kommenterer han. Det bekymrer også at kommunen mister stordriftsfordelene med andre etater. I dag holder renovasjon til under samme tak som vann og avløp og veivedlikehold på Sama like utenfor byen. – Vi ønsket konsekvensutredning av å ta renovasjonen ut av anlegget på Sama. Isteden aVVIKleS: harstad kommune skal ikke lenger drive avfallsinnsamling i egenregi. nestleder Frank eilertsen (t.v.) og tillitsvalgt Søren hansen i Fagforbundet harstad mener skrotingen av en god og rimelig tjeneste kan bli dyr for kommunen. velger de altså å fjerne ett ben og ta konsekvensene etterpå. Det kan bli dyrt, påpeker Frank Eilertsen. Stepper in for hverandre Søren Hansen er tillitsvalgt for renovasjonsarbeiderne. – I dag har vi fleksibilitet på anlegget. Når snøen laver ned, trår renovasjonssjåfører til og kjører brøytebil. Noen renovatører er utdannet mekanikere, og de vedlikeholder bilene. Vi stepper også inn for hverandre ved sykdom, forklarer han. Han har aldri sett en politiker på anlegget, og har følgende forklaring på flertallets vedtak: – De vet ikke hvilke tjenester vi utfører for kommunen. Tekst og foto: ola tØMMeRÅS Eierskap i IKS-et tellet mer enn egne ansatte Ordfører Marianne Bremnes (Ap) valgte å lytte til fagforeningene, men ble i mindretall. – Flertallet ønsket å legge hele renovasjonstjenesten til det interkommunale selskapet Hålogaland Ressursselskap (HRS). Argumentet om å bruke selskapet vi er en av de to største eierne i, vant fram, sier hun. – Så lenge selskapet lover at de skal drive like billig, at gebyrene ikke skal øke og at tjenesten skal holde samme kvalitet, må vi tro på at det blir slik, kommenterer ordføreren. Det eneste de to sidene i debatten var enige om, var at Harstad har en rimelig og god renovasjonstjeneste. Konsekvensene for kommunens anlegg på Sama er fortsatt usikker. Dets framtid skal nå utredes. Fagbladet 6-7/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonSAM