Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Når to avdelinger slås sammen SPØRSMÅL: To avdelinger skal slås sammen. Formålet er å spare penger. Men ledelsen bruker også andre argumenter som synergi, mer effektiv saksbehandling og bedre kvalitet. De tillitsvalgte har deltatt fra tidlig i prosessen, men vi verneombudene har fått informasjon først nå som alt er vedtatt. Hvilke oppgaver eller roller skulle vi hatt? K.F. SVAR: Det vil sjelden bli verneombudenes primære oppgave å hindre eller stanse en sammenslåings- prosess med to eller flere avdelinger/enheter. Men dere skal til enhver tid se til at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig – før, under og etter sammenslåingen. Omstillinger av denne typen bringer ofte med seg opplevd utrygghet og angst for hva ny ledelse, nye kollegaer, og kanskje også nye arbeidsoppgaver vil medføre. Utrygghet kan forvitre den psykologiske kontrakten folk har med virksomheten. Verneombudet bør målbære en sunn skepsis og ha oppmerksomhet mot hvordan arbeidsmiljøet utvikler seg. Noen foretar «privat mestring» av omstil ling, som sykefravær. Lange fravær i omstillingstider kan i sin tur føre til frafall og utstøting fra arbeidslivet. Dette er risikofaktorer som bør vurderes grundig. Andre forhold som er verdt å gi oppmerksomhet, er at seniorpolitikk og andre antidiskrimineringstiltak fort blir glemt, at kjernekompetanse forsvinner, og at noen blir mindre motivert osv. Derfor har arbeidsmiljøloven et sett med bestemmelser som ikke forbyr omstillinger eller sammenslåinger, men legger vekt på tre forhold: informasjon, deltakelse og kompetanse, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 4-2 (2e og 3). Helt konkret må verneombudene forsøke å sikre at så mange som mulig får delta i lokale prosesser, de må være med i en konsekvensutredning rundt omstillingen, påse at det jevnlig blir gitt tilstrek kelig informasjon til alle i en form som virker forståelig, og at arbeidstakerne på avdelingene får nødvendig opplæring og kompetanseheving. Verneombudene må selv delta med innspill med helse- og velferdsperspektiv, foreslå sosiale treffpunkter og andre former for sosial støtte, og være opptatt av arbeidsmiljøforhold. Se f.eks. aml. §6-2 jf. aml. §3-1 om det systematiske arbeidet. Styrken ved å være verne - ombud i slike situasjoner er at man er talsperson for alle, uansett fagforeningstilknytning. Holder dere strengt på arbeidsmiljøperspektivet, kan dere ikke beskyldes for å drive med omkamper. Samtidig er det viktig at dere i og for seg ikke er imot omstillinger, men skal vurdere dem ut fra et risikoreduserende synspunkt. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv Fagforbundets utdanningsstipend SPØRSMÅL: Er det kun medlemmer i Fagforbundet som kan søke om økonomisk støtte fra forbundets utdanningsstipend? Jeg spør fordi jeg er veileder for en ungdom på snart 20 år som ønsker å ta fagbrev. S.K.W SVAR: Dessverre kan nok ikke «din» ungdom gjøre bruk av denne ordningen. Det behandles kun søknader fra personer som har vært yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet i minst seks måneder. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Camilla Orsten Breen, rådgiver i Seksjon kirke, kultur og oppvekst Forsikring av bunad SPØRSMÅL: Jeg har egen forsikring for bunaden, men trenger jeg egentlig det når enkeltgjenstander er forsikret for inntil 300.000 kroner i innboforsikringen fra LOfavør? S.H.J. SVAR: Den store forskjellen på Kollektiv hjemforsikringen og verdisakforsikringen du har, er at hjemforsikringen dekker skader som skjer i hjemmet mens verdisakforsikringen gjelder over hele verden. Det betyr at hvis bunaden bare henger i skapet hjemme, så trenger du ikke ekstraforsikringen. Da er Kollektiv hjemforsikringen bra nok. Men ved aktiv bruk året rundt utenfor hjemmet, er verdisakforsikringen veldig god å ha. Da er du dekket for skader som tyveri, tap og uhell om du er i dåp i Drammen eller i bryllup i Beijing. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Er snøfreseren forsikret? SPØRSMÅL: Vi har akkurat kjøpt ny snøfreser. Er den dekket av innboforsikringen i LOfavør? Solveig, Tynset SVAR: Ja, den er dekket av kollektiv hjem så lenge den ikke kan kjøres raskere enn 10 km/t. Det forutsettes selvfølgelig at den oppbevares trygt og forsvarlig. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Fagbladet 1/2016 < 25 fbaargang2016 fbseksjonHEL