MOBILT MØTESTED Eldresentre sikrer et sosialt liv. Når eldresenteret er mobilt, blir deltakerne også kjent med nye Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: ERIK M. SUNDT mennesker og nye steder. E E n sen høstdag ruller bussen med nesten 40 gjester inn på tunet til Sønsterud gård. Etter en tre–fire timers busstur fra Oslo er Marka mobile eldresenter framme i Åsnes i Hedmark. Og for første gang kan Åsnes mo bile eldresenter åpne dørene for lang veisfarende. Hedmarkingene kan by gjestene fra hovedstaden på trekk spillmusikk, lokalhistorie og elgsteik. Takket være innsatsen til en av man ge frivillige, topper vertskapet dagen med multekrem. Det er en stolt Jan Petter Bjørnvåg som ønsker velkommen til gards når gjestene og nesten like mange lokale brukere setter seg til bords. For an ledningen er spesiell. Marka er trolig verdens første mobile eldresenter. Og i dag besøker de for første gang Åsnes og sin første avlegger. Koser seg på jobb – Vi ble inspirert da vi så Marka på tv, forteller Jan Petter Bjørnvåg, ansvarlig for det mobile eldresenteret i Åsnes. Bjørnvåg er frikjøpt for å få på plass det mobile eldresenteret. Når prosjektperioden er over, skal Frivillighetssentralen sammen med et brukerråd overta driften. Bjørnvåg syns det er en fryd å arbeide med eldre mennesker. – Vi som er yngre, har mye å lære av dem. Det er så lite som skal til Han opplyser at de har brukt hjemmetjenesten for å gjøre tilbudet til bygdas eldre kjent. Markedsføringen har vært så pass god at han har fått for at de er fornøyde og takknemlige, sier miljøterapeuten. Mest musikk og historie Etter ett års drift har over 60 eldre sluttet seg til Åsnes mobile eldresenter, og de fleste er mellom 70 og 90 år. Jan Petter Bjørnvåg understreker at det er deltakerne som bestemmer aktivitetene. En representant fra hver av de fem bygdene i kommunen utgjør brukerrådet. Disse fanger opp ønsker blant de eldre. Musikk og lokalhistorie er særlig populært. Det gjenspeiler seg i dagens program. Lokalhistoriker Oscar Brattlie med 14 bøker på samvittigheten, avløser Ola Karlstad, en vi- den kjent trekkspillmusiker. – Vi har også hatt et datakurs som ble veldig populært. Mange var med, noen kjøpte datamaskin, og flere sa de ville på facebook, forteller Bjørnvåg. Jan Petter Bjørn våg ved det mobile eldresenteret i Åsnes. Hege Langvæg, styrer ved det mobile eldresente ret i Oslo. telefoner fra flere steder i landet fra folk som vil sette i gang et liknende til- bud. Den beste medisinen Kari Opseth (68) er blant ildsjelene ved det mobile eldresenteret. – Ensomhet er farlig, så vi prøver å få med dem som er mye hjemme alene, forteller hun. – Det er trivelig å treffe folk og prate, syns hun. Derfor har hun engasjert seg i lokalmiljøet, og hun kjenner etter hvert mange mennesker etter at hun flyttet hit for fem år siden. Hun forteller at kommunen tilbyr skyss til dem som trenger det for å delta. – Ellers hjelper vi hverandre. Mange har ikke sertifikat, sier hun. Selv kjører hun egen bil og tar gjerne med seg andre fra Åslia når det mobile eldresenteret møtes på Sønsterud eller i Hof. Når de møtes i bygda 30 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL